Finansijsko izvještavanje nije samo po sebi cilj. Ciljevi finansijskog izvještavanja entiteta iz javnog sektora jesu obezbeđivanje informacija o subjektu – entitetu koje su korisne korisnicima finansijskih izvještaja opšte namjene za svrhe odgovornosti i za svrhe donošenja odluka. Shodno tome, finansijski izvještaji opšte namjene entiteta javnog sektora, izrađuju se prije svega, kao odgovor na potrebe u pogledu informacija korisnika usluga i onih koji obezbjeđuju resurse, a koji nemaju mogućnost da zahtijevaju od entiteta javnog sektora da objelodani informacije koje im trebaju za svrhe odgovornosti i donošenja odluka. Zakonodavno tijelo i članovi parlamenta (ili sličnog predstavničkog tijela) su takođe primarni korisnici finansijskih izvještaja opšte namjene, kada su u funkciji zastupnika interesa primalaca usluga i izvora resursa. Zbog toga se primarnim korisnicima finansijskih izvještaja opšte namjene smatraju korisnici usluga i njihovi predstavnici i izvori resursa i njihovi predstavnici.