Budžetski sistem u Republici Srpskoj uređuje se Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, prema kojem budžetski sistem čine budžet Republike, budžeti opština i gradova i budžeti – finansijski planovi fondova. U skladu sa navedenim zakonom jedinstvenost budžetskog sistema obezbjeđuje se zajedničkim pravnim uređenjem, jedinstvenom budžetskom klasifikacijom, upotrebom jedinstvene budžetske dokumentacije za izradu budžeta Republike, opština, gradova i fondova, jedinstvenim sistemom budžetskog računovodstva, jedinstvenim kriterijumima za budžetsku kontrolu i jedinstvenim principima na kojima se zasniva budžetski postupak.