Буџетски систем у Републици Српској уређује се Законом о буџетском систему Републике Српске, према којем буџетски систем чине буџет Републике, буџети општина и градова и буџети – финансијски планови фондова. У складу са наведеним законом јединственост буџетског система обезбјеђује се заједничким правним уређењем, јединственом буџетском класификацијом, употребом јединствене буџетске документације за израду буџета Републике, општина, градова и фондова, јединственим системом буџетског рачуноводства, јединственим критеријумима за буџетску контролу и јединственим принципима на којима се заснива буџетски поступак.