Audit je engleska riječ za pojam revizije u našem jeziku. Potiče iz latinskog od glagola “audire” što znači “čuti”. (Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga strana.)

Tako je i riječ “auditor” imala značenje “slušalac, onaj koji saslušava” jer su revizori još u starom Rimu saslušavali poreske obveznike, kao što su zemljoposjednici, koji su davali javne izjave o rezultatima i porezu koji su morali da plate kao i o dospjeloj poreskoj obavezi. Dakle, od drevnih vremena funkcija revizora je da sasluša i prosudi istinitost činjenica koje su mu dostavljene. U našem jeziku se ipak više koriste riječi revizor i revizija koje svoj korijen takođe imaju u latinskom jeziku (re-visio = ponovno pogledati).