Ili direktno angažovanje je tip angažmana kada je revizor taj koji mjeri ili ocjenjuje predmet revizije naspram kriterijuma, uzimajući u razmatranje rizik i materijalnost. Rezultat mjerenja predmeta revizije u odnosu na kriterijume se prezentuje u izvještaju o reviziji u obliku nalaza, zaključaka, preporuka ili mišljenja. Revizija predmetnog pitanja može takođe obezbijediti nove informacije, analize ili uvide. Revizije učinka obično predstavljaju angažmane sa direktnim izvještavanjem. Revizije usklađenosti mogu imati i oblik angažmana s potvrdom i onih koji pretpostavljaju direktno izvještavanje ili pak mogu imati oba ova oblika istovremeno.