U utorak 24.05.2022. godine na Forumu “Imovina jedinica lokalne samouprave (JLS) – potencijal održivog lokalnog razvoja” u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) prezentovan je izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske „Upravljanje nekretninama u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj”.

Forum je organizovan u cilju doprinosa unapređenju strateškog upravljanja imovinom i sredstvima JLS, a kako bi se obezbijedilo njihovo efektivno korištenje, racionalizacija troškova te maksimizacija prihoda.

Na Forumu su, pored predstavnika Glavne službe za reviziju dr Milovana Bojića, rukovodioca Sektora revizije učinka, učestvovali predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, predstavnici jedinica lokalne samouprave iz BiH i regiona, organizacija civilnog društva te akademske zajednice, donatora i medija.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u okviru svojih strateških opredjeljenja i u skladu sa principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, ovom aktivnošću želi dodatno pospješiti saradnju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i nadležnim institucijama.