Na osnovu obnovljenog Sporazuma o profesionalnoj saradnji broj 01/0301-155/20 između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, a u duhu razvijanja dobre profesionalne i kolegijalne saradnje, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u martu mjesecu 2021. godine provela finansijsku reviziju završnog računa/finansijskog izvještaja DRI Srbije za 2020. godinu, na osnovu koje je sačinila revizorski izvještaj. Ova revizija ima za cilj jačanje povjerenja javnosti u stručnost i nezavisnost DRI Srbije, kao i iskorak u razumijevanju i poštovanju načela transparantnosti i odgovornosti prema ISSAI standardima.