l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2023. GODINU

U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će tokom 2023. godine provesti finansijske revizije, odnosno reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti za 2022. godinu, sljedećih subjekata revizije (86):

 1. Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske (1),
 2. Ministarstava  i drugih korisnika budžeta Republike Srpske (32) 
 3. Fondova obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srpske (4),
 4. Jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (21),
 5. Javnih preduzeća i javnih ustanova u Republici Srpskoj (28).

U periodu od 01.01.2023. do 31.07.2023. godine (što predstavlja prvi dio ciklusa finansijske revizije) izvršiće se revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sljedećih subjekata revizije (54):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Služba Predsjednika
2.Narodna skupština
3.Vijeće naroda
4.Generalni sekretarijat Vlade
5.Ministarstvo finansija
6.Ministarstvo unutrašnjih poslova
7.Ministarstvo prosvjete  i kulture 
8.Ministarstvo pravde 
9.Ministarstvo porodice,omladine i sporta
10.Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
11.Minist. za naučnotehn.razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
12.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
13.Ministarstvo energetike i rudarstva
14.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
15.Ministarstvo saobraćaja i veza
16.Ministarstvo trgovine i turizma
17.Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
18.Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite
19.Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju
20.Ministarstvo privrede i preduzetništva
21.Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
22.Poreska uprava
23.Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
24.Agencija za agrarna plaćanja
25.Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
26.Fond zdravstvenog osiguranja
27.Fond dječije zaštite
28.Zavod za zapošljavanje
29.Konsolidovani god.finans.izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske
30.Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci
31.Medicinski fakultet Foča Univerziteta u I. Sarajevu 
32.Filozofski fakultet Univerziteta u I. Sarajevu
33.Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
34.Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci
35.Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci
36.Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci
37.Ekonomski fakultet Univerziteta u I. Sarajevu
38.DZ Pale
39.DZ Sokolac
40.DZ Srebrenica
41.DZ Šekovići
42.DZ Kalinovik
43.Opština Bileća
44.Opština Gacko
45.Opština Višegrad
46.Opština Modriča
47.Opština Prnjavor
48.Opština Srebrenica
49.Opština Teslić
50.Opština Foča
51.JZU Bolnica Nevesinje
52.JZU Bolnica Zvornik
53.JZU Bolnica Gradiška
54.Lutrija RS a.d. Banja Luka

U drugom dijelu ciklusa finansijske revizije u periodu od 01.08.2023. do 31.12.2023. godine će biti provedena revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sledećih subjekata revizije (32):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Grad Zvornik
2.Opština Bratunac
3.Opština Istočni Mostar
4.Opština Kotor Varoš
5.Opština Lopare
6.Opština Novo Goražde
7.Opština Osmaci
8.Opština Pelagićevo
9.Opština Petrovo
10.Opština Han Pijesak
11.Opština Čajniče
12.Opština Čelinac
13.Opština Šamac
14.DZ Nevesinje
15.DZ Rudo
16.DZ Trnovo
17.DZ Berkovići
18.DZ Vlasenica
19.DZ Han Pijesak
20.DZ Ljubinje
21.DZ Milići
22.DZ Gacko
23.DZ Istočni Stari Grad
24.JU Dom za starija lica Prijedor
25.Centar za prof. rehabilitaciju i zapošljavanje invalida a.d. Banja Luka
26.Gerontološki centar Banja Luka
27.JKP Gradsko groblje d.o.o. Bijeljina
28.Gradsko groblje JK a.d. Banja Luka,
29.KP Progres a.d. Doboj
30.JKP Sokolac
31.Komunalne usluge a.d. Prijedor
32.Komunalno a.d. Trebinje

Osim prethodno navedenih revizijskih aktivnosti u 2023. godini, Glavna služba za reviziju će provesti i revizijske aktivnosti na provjeri statusa preporuka datih u prethodnim periodima, rukovodeći se kriterijima najstariji revidirani period i  raspoloživost resursa.

U skladu sa raspoloživim ljudskim resursima (42 revizora finansijske revizije) i u prvom i u drugom ciklusu finansijske revizije, rukovodstvo Glavne službe za reviziju javnog sektora će formirati timove za provođenje revizija.

Opšti fokus revizije u svim planiranim entitetima javnog sektora će biti na provođenju preporuka datih u prethodnim izvještajima, usklađenosti planiranja i trošenja budžetskih i drugih javnih sredstava – izvršenje budžeta (finansijskog plana), te na tačnosti i fer prezentaciji ukupne imovine i obaveza i rezultata poslovanja, u skladu sa zahtjevima okvira finansijskog izvještavanja. Dodatni fokusi revizije i usklađenost poslovanja će biti navedeni za svaku pojedinačnu reviziju entiteta javnog sektora, a definišu ih vođe timova uz saglasnost rukovodstva Glavne službe za reviziju.

Konkretne ciljeve i potciljeve pojedinačnih finansijskih revizija će definisati vođe timova,  u skladu sa rezultatima preliminarnih ispitivanja, procjenom sistema internih kontrola ispitivanog subjekta revizije, visinom ukupno procijenjenog rizika, nivoom kvantitativne i elementima kvalitativne materijalnosti.

ll) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI REVIZIJE UČINKA U 2023. GODINI

U skladu sa utvrđenim strateškim pravcima i prioritetima revizije učinka, a na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske  i INTOSAI profesionalnih objava planiraju se revizijske aktivnosti revizije učinka.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrđuje područja i teme revizije učinka na osnovu kriterijuma iz INTOSAI profesionalnih objava. Kriterijumi izbora tema revizije učinka su: poseban interes i značaj za društvo i građane, značajno angažovanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, izraženi rizici od neekonomičnosti, neefikasnosti i neefektivnosti, prostor i potreba za unapređenja i poboljšanja uspješnosti programa, procesa i aktivnosti u javnom sektoru. Na taj način se omogućava da revizija da kvalitativnu novu vrijednost za društvenu zajednicu, javni sektor i građane.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će u pogledu revizije učinka provoditi revizijske angažmane procesa i aktivnosti koji pripadaju područjima:

 • Komunalnih djelatnosti i komunalnih usluga;
 • Upravljanja javnim ustanovama;
 • Zaštita potrošača;
 • Vršnjačko nasilje;
 • Rodna ravnopravnost.

U skladu sa utvrđenim područjima i kapacitetima revizije učinka u Glavnoj službi za reviziju u 2023. godine planira se provođenje šest revizijskih angažmana revizije učinka:

 • Upravljanje komunalnim otpadom;
 • Upravljanje turističkim organizacijama u Republici Srpskoj;
 • Upravljanje zalihama lijekova u domovima zdravlja;
 • Zaštita prava potrošača;
 • Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj;
 • Naziv teme iz područja rodne ravnopravnosti naknadno će biti određen.

Revizija učinka iz područja rodne ravnopravnosti provodiće se u okviru Projekta paralelnih revizija učinka koje će Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provoditi istovremeno sa Kancelarijom za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Kancelarijom za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Državnom revizorskom institucijom Srbije i Državnom revizijskom institucijom Crne Gore u organizaciji UN Women. Paralelne revizije se provode u skladu sa INTOSAI profesionalnim objavama i u funkciji su ispunjavanja strateških ciljeva utvrđenih Strateškim planom Glavne službe za reviziju za period 2021-2025. godina. Tema revizije učinka će biti utvrđena u konsultacijama sa organizatorom i drugim vrhovnim revizorskim institucijama koje učestvuju u Projektu paralelne revizije učinka. Vremenska dinamika provođenja ove revizije i njeno okončanje biće utvrđeno Planom provođenja paralelne revizije.

Revizijski angažmani revizije učinka obuhvataju više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti u odnosu na utvrđene teme revizije učinka i obuhvataju duži vremenski period odnosno više obračunskih perioda. Revizijski angažmani se provode kroz dvije faze: faza predstudije (preliminarno ispitivanje i planiranje glavne studije) i fazu glavne studije. Planirano vrijeme okončanja planiranih revizija je u periodu septembar – decembar 2023. godine. Konkretno vrijeme okončanja svake revizije biće utvrđeno Predstudijskim memorandumom sa planom glavne studije kao osnovnim planskim dokumentom u reviziji učinka i odlukama o provođenju glavne studije. Pored navedenih revizija Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske planira da provede i četiri naknadna pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka iz prethodnih godina. Naknadnim pregledom provođenja preporuka omogućava se uvid u mjere i aktivnosti koje preduzimaju institucije nadležne i odgovorne za provođenje preporuka, rezultate provedenih mjera i aktivnosti kao i  utvrđivanje statusa preporuka. Odluke o provođenju naknadnih pregleda donosiće se u skladu sa dinamikom provođenja naknadnih pregleda.