l) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3. и 16.), на основу приједлога руководиоца Сектора финансијске ревизије, а на основу процијењеног ризика од настанка материјално значајних грешака и неусклађености, као и учесталости ревизија, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће током 2023. године провести финансијске ревизије, односно ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености за 2022. годину, сљедећих субјеката ревизије (86):

 1. Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске (1),
 2. Министарстава  и других корисника буџета Републике Српске (32) 
 3. Фондова обавезног социјалног осигурања Републике Српске (4),
 4. Јединица локалне самоуправе у Републици Српској (21),
 5. Јавних предузећа и јавних установа у Републици Српској (28).

У периоду од 01.01.2023. до 31.07.2023. године (што представља први дио циклуса финансијске ревизије) извршиће се ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености сљедећих субјеката ревизије (54):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Служба Предсједника
2.Народна скупштина
3.Вијеће народа
4.Генерални секретаријат Владе
5.Министарство финансија
6.Министарство унутрашњих послова
7.Министарство просвјете  и културе 
8.Министарство правде 
9.Министарство породице,омладине и спорта
10.Министарство управе и локалне самоуправе
11.Минист. за научнотехн.развој, високо образовање и информационо друштво
12.Министарство здравља и социјалне заштите
13.Министарство енергетике и рударства
14.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.Министарство саобраћаја и веза
16.Министарство трговине и туризма
17.Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
18.Министарство рада и борачко инвалидске заштите
19.Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу
20.Министарство привреде и предузетништва
21.Републички секретаријат за расељена лица и миграције
22.Пореска управа
23.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
24.Агенција за аграрна плаћања
25.Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
26.Фонд здравственог осигурања
27.Фонд дјечије заштите
28.Завод за запошљавање
29.Консолидовани год.финанс.извјештај за кориснике буџета Републике Српске
30.Правни факултет Универзитета у Бања Луци
31.Медицински факултет Фоча Универзитета у И. Сарајеву 
32.Филозофски факултет Универзитета у И. Сарајеву
33.Машински факултет Универзитета у Бања Луци
34.Пољопривредни факултет Универзитета у Бања Луци
35.Електротехнички факултет Универзитета у Бања Луци
36.Технолошки факултет Универзитета у Бања Луци
37.Економски факултет Универзитета у И. Сарајеву
38.ДЗ Пале
39.ДЗ Соколац
40.ДЗ Сребреница
41.ДЗ Шековићи
42.ДЗ Калиновик
43.Општина Билећа
44.Општина Гацко
45.Општина Вишеград
46.Општина Модрича
47.Општина Прњавор
48.Општина Сребреница
49.Општина Теслић
50.Општина Фоча
51.ЈЗУ Болница Невесиње
52.ЈЗУ Болница Зворник
53.ЈЗУ Болница Градишка
54.Лутрија РС а.д. Бања Лука

У другом дијелу циклуса финансијске ревизије у периоду од 01.08.2023. до 31.12.2023. године ће бити проведена ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености следећих субјеката ревизије (32):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Град Зворник
2.Општина Братунац
3.Општина Источни Мостар
4.Општина Котор Варош
5.Општина Лопаре
6.Општина Ново Горажде
7.Општина Осмаци
8.Општина Пелагићево
9.Општина Петрово
10.Општина Хан Пијесак
11.Општина Чајниче
12.Општина Челинац
13.Општина Шамац
14.ДЗ Невесиње
15.ДЗ Рудо
16.ДЗ Трново
17.ДЗ Берковићи
18.ДЗ Власеница
19.ДЗ Хан Пијесак
20.ДЗ Љубиње
21.ДЗ Милићи
22.ДЗ Гацко
23.ДЗ Источни Стари Град
24.ЈУ Дом за старија лица Приједор
25.Центар за проф. рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука
26.Геронтолошки центар Бања Лука
27.ЈКП Градско гробље д.о.о. Бијељина
28.Градско гробље ЈК а.д. Бања Лука,
29.КП Прогрес а.д. Добој
30.ЈКП Соколац
31.Комуналне услуге а.д. Приједор
32.Комунално а.д. Требиње

Осим претходно наведених ревизијских активности у 2023. години, Главна служба за ревизију ће провести и ревизијске активности на провјери статуса препорука датих у претходним периодима, руководећи се критеријима најстарији ревидирани период и  расположивост ресурса.

У складу са расположивим људским ресурсима (42 ревизора финансијске ревизије) и у првом и у другом циклусу финансијске ревизије, руководство Главне службе за ревизију јавног сектора ће формирати тимове за провођење ревизија.

Општи фокус ревизије у свим планираним ентитетима јавног сектора ће бити на провођењу препорука датих у претходним извјештајима, усклађености планирања и трошења буџетских и других јавних средстава – извршење буџета (финансијског плана), те на тачности и фер презентацији укупне имовине и обавеза и резултата пословања, у складу са захтјевима оквира финансијског извјештавања. Додатни фокуси ревизије и усклађеност пословања ће бити наведени за сваку појединачну ревизију ентитета јавног сектора, а дефинишу их вође тимова уз сагласност руководства Главне службе за ревизију.

Конкретне циљеве и потциљеве појединачних финансијских ревизија ће дефинисати вође тимова,  у складу са резултатима прелиминарних испитивања, процјеном система интерних контрола испитиваног субјекта ревизије, висином укупно процијењеног ризика, нивоом квантитативне и елементима квалитативне материјалности.

ll) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА У 2023. ГОДИНИ

У складу са утврђеним стратешким правцима и приоритетима ревизије учинка, а на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске  и INTOSAI професионалних објава планирају се ревизијске активности ревизије учинка.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске утврђује подручја и теме ревизије учинка на основу критеријума из INTOSAI професионалних објава. Критеријуми избора тема ревизије учинка су: посебан интерес и значај за друштво и грађане, значајно ангажовање људских, материјалних и финансијских ресурса, изражени ризици од неекономичности, неефикасности и неефективности, простор и потреба за унапређења и побољшања успјешности програма, процеса и активности у јавном сектору. На тај начин се омогућава да ревизија да квалитативну нову вриједност за друштвену заједницу, јавни сектор и грађане.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће у погледу ревизије учинка проводити ревизијске ангажмане процеса и активности који припадају подручјима:

 • Комуналних дјелатности и комуналних услуга;
 • Управљања јавним установама;
 • Заштита потрошача;
 • Вршњачко насиље;
 • Родна равноправност.

У складу са утврђеним подручјима и капацитетима ревизије учинка у Главној служби за ревизију у 2023. године планира се провођење шест ревизијских ангажмана ревизије учинка:

 • Управљање комуналним отпадом;
 • Управљање туристичким организацијама у Републици Српској;
 • Управљање залихама лијекова у домовима здравља;
 • Заштита права потрошача;
 • Превенција вршњачког насиља у Републици Српској;
 • Назив теме из подручја родне равноправности накнадно ће бити одређен.

Ревизија учинка из подручја родне равноправности проводиће се у оквиру Пројекта паралелних ревизија учинка које ће Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске проводити истовремено са Канцеларијом за ревизију институција Босне и Херцеговине, Канцеларијом за ревизију институција Федерације Босне и Херцеговине, Државном ревизорском институцијом Србије и Државном ревизијском институцијом Црне Горе у организацији UN Women. Паралелне ревизије се проводе у складу са INTOSAI професионалним објавама и у функцији су испуњавања стратешких циљева утврђених Стратешким планом Главне службе за ревизију за период 2021-2025. година. Тема ревизије учинка ће бити утврђена у консултацијама са организатором и другим врховним ревизорским институцијама које учествују у Пројекту паралелне ревизије учинка. Временска динамика провођења ове ревизије и њено окончање биће утврђено Планом провођења паралелне ревизије.

Ревизијски ангажмани ревизије учинка обухватају више институција јавног сектора које имају одређене улоге, надлежности и одговорности у односу на утврђене теме ревизије учинка и обухватају дужи временски период односно више обрачунских периода. Ревизијски ангажмани се проводе кроз двије фазе: фаза предстудије (прелиминарно испитивање и планирање главне студије) и фазу главне студије. Планирано вријеме окончања планираних ревизија је у периоду септембар – децембар 2023. године. Конкретно вријеме окончања сваке ревизије биће утврђено Предстудијским меморандумом са планом главне студије као основним планским документом у ревизији учинка и одлукама о провођењу главне студије. Поред наведених ревизија Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске планира да проведе и четири накнадна прегледа провођења препорука из извјештаја ревизије учинка из претходних година. Накнадним прегледом провођења препорука омогућава се увид у мјере и активности које предузимају институције надлежне и одговорне за провођење препорука, резултате проведених мјера и активности као и  утврђивање статуса препорука. Одлуке о провођењу накнадних прегледа доносиће се у складу са динамиком провођења накнадних прегледа.