l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI U SEKTORU FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2022. GODINU

U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će tokom 2022. godine provesti finansijske revizije, odnosno reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti za 2021. godinu, sljedećih subjekata revizije (78):

 1. Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske (1),
 2. Ministarstava i drugih korisnika budžeta Republike Srpske (35),
 3. Fondova obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srpske (4),
 4. Javnih ustanova u Republici Srpskoj (16),
 5. Jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (22).

Finansijska revizija za 2022. godinu će početi fazom predrevizije u periodu od 22.12.2021. godine do 31.12.2021. godine. Faza predrevizije obuhvata ispitivanje aktivnosti subjekata revizije na provođenju datih preporuka u prethodnim revizijama, preliminarne analitičke procedure (ocjenjivanje finansijskih i nefinansijskih informacija), procjenu efikasnosti sistema internih kontrola i ostale pripremne aktivnosti za izradu planskih dokumenata od strane revizijskih timova.

U periodu od 01.01.2022. do 31.08.2022. godine (što predstavlja prvi dio ciklusa finansijske revizije) izvršiće se revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sljedećih subjekata revizije (60):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Služba Predsjednika
2.Narodna skupština
3.Vijeće naroda
4.Generalni sekretarijat Vlade
5.Ministarstvo finansija
6.Ministarstvo unutrašnjih poslova
7.Ministarstvo prosvjete i kulture 
8.Ministarstvo pravde
9.Ministarstvo porodice, omladine i sporta
10.Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
11.Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
12.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
13.Ministarstvo energetike i rudarstva
14.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
15.Ministarstvo saobraćaja i veza
16.Ministarstvo trgovine i turizma
17.Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
18.Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite
19.Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju
20.Ministarstvo privrede i preduzetništva
21.Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
22.Poreska uprava
23.Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
24.Agencija za agrarna plaćanja
25.Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
26.Fond zdravstvenog osiguranja
27.Fond dječije zaštite
28.Zavod za zapošljavanje
29.Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske
30.Republički pedagoški zavod
31.Gender centar
32.Republički sekretarijat za zakonodavstvo
33.Republički zavod za standardizaciju i metrologiju
34.Republička uprava za igre na sreću
35.Republički hidrometereološki zavod
36.Agencija za državnu upravu
37.Ombudsman za djecu
38.Zavod za obrazovanje odraslih
39.Arhiv Republike Srpske
40.Visoka medicinska škola Prijedor
41.JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske 
42.JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka
43.JU Fond za profes.rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor
44.JU Službeni glasnik
45.JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj
46.JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske
47.Opština Nevesinje
48.Opština Istočno Novo Sarajevo
49.Opština Istočna Ilidža
50.Opština Istočni Stari Grad
51.Opština Kneževo
52.Opština Kostajnica
53.Opština Ljubinje
54.Opština Milići
55.Opština Rudo
56.Opština Rogatica
57.Opština Vlasenica
58.Opština Ribnik
59.Grad Derventa
60.Grad Doboj

U drugom dijelu ciklusa finansijske revizije u periodu od 01.09.2022. do 31.12.2022. godine će biti provedena revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sledećih subjekata revizije (18):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.JZU Bolnica Trebinje
2.Univerzitetska bolnica Foča
3.Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac
4.Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske Banja Luka
5.Grad Trebinje
6.Grad Gradiška
7.Opština Šekovići
8.Opština Stanari
9.Opština Petrovac
10.Opština Jezero
11.Opština Kupres
12.Opština Mrkonjić Grad
13.DZ Foča
14.DZ Istočno Sarajevo
15.DZ Rogatica
16.DZ Višegrad
17.DZ Kalinovik
18.DZ Čajniče

Osim prethodno navedenih revizijskih aktivnosti u 2022. godini, Glavna služba za reviziju će provesti i revizijske aktivnosti na provjeri statusa preporuka datih u prethodnim periodima, rukovodeći se kriterijem najstariji revidirani period. Broj angažmana na provjeri statusa preporuka će se odrediti naknadnim odlukama, a u skladu sa raspoloživim ljudskim resursima, imajući u vidu uticaj epidemioloških mjera.

U skladu sa raspoloživim ljudskim resursima (40 revizora finansijske revizije) i u prvom i u drugom ciklusu finansijske revizije, rukovodstvo Glavne službe za reviziju javnog sektora će formirati timove za provođenje revizija.

Opšti fokus revizije u svim planiranim entitetima javnog sektora će biti na provođenju preporuka datih u prethodnim izvještajima, usklađenosti planiranja i trošenja budžetskih i drugih javnih sredstava – izvršenje budžeta (finansijskog plana), te na tačnosti i fer prezentaciji ukupne imovine i obaveza i rezultata poslovanja, u skladu sa zahtjevima okvira finansijskog izvještavanja. Dodatni fokusi revizije i usklađenost poslovanja će biti navedeni za svaku pojedinačnu reviziju entiteta javnog sektora, a definišu ih vođe timova uz saglasnost rukovodstva Glavne službe za reviziju.

Konkretne ciljeve i potciljeve pojedinačnih finansijskih revizija će definisati vođe timova, u skladu sa rezultatima preliminarnih ispitivanja, procjenom sistema internih kontrola ispitivanog subjekta revizije, visinom ukupno procijenjenog rizika, nivoom kvantitativne i elementima kvalitativne materijalnosti.

ll) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI REVIZIJE UČINKA ZA 2022. GODINU

U skladu sa utvrđenim strateškim pravcima i prioritetima revizije učinka, a na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3.,13.,16. i 19.) i INTOSAI profesionalnih objava planiraju se revizijski angažmani revizije učinka. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrđuje područja i teme revizije učinka na osnovu kriterujuma iz INTOSAI profesinalnih objava. Kriterijumi izbora područja i tema revizije učinka su: poseban interes i značaj za društvo i građane, značajno angažovanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, izraženi rizici od neekonomičnosti, neefikasnosti i neefektivnosti, prostor i potreba za unapređenja i poboljšanja, i na taj način omogućava se da revizija da kvalitativno novu dodatnu vrijednost za društvenu zajednicu, javni sektor i institucije javnog sektora.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u pogledu revizije učinka će revidirati procese i aktivnosti koje pripadaju sledećim područjima:

 • Komunalne djelatnosti i komunalne usluge;
 • Organizovanje i funkcionisanje inspekcijskih službi;
 • Demografski razvoj i populaciona politika u jedinicama lokalne samouprave;
 • Upravljanje javnim preduzećima;
 • Zaštita kulturno-istorijskih dobara i prirodnog naslijeđa;
 • Izgradnja i održavanje objekata prosvjete, kulture i sporta.

U skladu sa utvrđenim područjima revizije i kapacitetima Glavne službe za reviziju javnog sektora, u 2022. godini planirano je da se provedu sledeće revizije učinka:

 • Komunalni nadzor nad održavanjem komunalnog reda;
 • Organizacija i funkcionisanje inspekcije;
 • Pronatalitetne mjere u jedinicama lokalne samouprave;
 • Interna revizija i kontrola u javnim preduzećima;
 • Zaštita prirodnih dobara;
 • Izgradnja i održavanje objekata kulture.

Revizijski angažmani revizije učinka obuhvataju više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge nadležnosti i odgovornosti u odnosu na utvrđene teme revizije i obuhvataju duži vremenski period odnosno više obračunskih perioda.

Pored navedenih revizija učinka Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske planira provesti i četiri naknadna pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka iz prethodnih godina. Naknadnim pregledom omogućava se uvid o mjerama i aktivnostima koje preduzimaju institucije nadležne za provođenje preporuka kao i status datih preporuka. Odluka o provođenju naknadnih pregleda biće donesena naknadno u skladu sa INTOSAI profesionalnim objavama i Metodologijom za reviziju učinka.

U skladu sa kapacitetima Sektora revizije učinka (16 revizora učinka) i zahtjevima pojedinačnih revizijskih angažmana formiraće se revizorski timovi za provođenje revizija učinka odnosno naknadnih pregleda.

Planirano vrijeme okončanja navedenih revizija učinka (prezentacija i objavljivanje izvještaja revizije učinka) je u periodu jul – decembar 2022. godine, a konkretnije za svaku pojedinačnu reviziju će biti utvrđeno Predstudijskim memorandumom sa planom revizije kao osnovnim planskim dokumentom u reviziji učinka i odlukama o provođenju glavne studije koje se donose na osnovu Predstudijskog memoranduma.

Planirano vrijeme okončanja naknadnih pregleda je u periodu mart – jul 2022. godine, a konkretnije za svaki naknadni pregled biće utvrđeno odlukama o provođenju naknadnih pregleda.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je prema Godišnjem planu revizija za 2022. godinu broj 01/0104-559/21 od 13.12.2021. godine planirala finansijsku reviziju za 2021. godinu Doma zdravlja Kalinovik. Vezano sa tim je dana 29.08.2022. godine Glvana služba za reviziju je izradila i Domu zdravlja Kalinovik uputila Pismo o angažaovanju na reviziji i akt o dostavljanju dokumentacije neophodne za vršenje planirane finansijske revizije, a sve u skladu sa ISSAI standardima revizije i zakonom.
Dom zdravlja Kalinovik je, u skladu sa zakonom i revizorskim standardima, bio u obavezi da potvrdi prijem predmetnog Pisma o anagažovanju i prihvatanja uslova revizijskog angažovanja. Međutim, Dom zdravlja Kalinovik je aktom broj 340/22 od 02.09.2022. godine obavijestio Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske da se dana 23.08.2022. godine u Domu zdravlja Kalinovik dogodila havarija zbog pucanja vodovodne cijevi, zbog čega je podrumski dio zgrade gdje je smještena arhiva poplavljen, te da je dokumentacija uništena, zbog čega traži da se planirana finansijska revizija revizija odloži.
Revizorski tim koji je trebalo da provede planiranu reviziju je dana 08.09.2022. godine posjetio Dom zdravlja Kalinovik, uvjerio se u stanje koje je izazvala havarija opisana u aktu Doma zdravlja Kalinovik od 02.09.2022. godine, sačinio zapisnik o istom i iznio mišljenje da, zbog stanja u kojem je arhiva (dokumentacija i evidencije) Doma zdravlja Kalinovik, planiranu finansijsku reviziju nije moguće provesti, te da je treba odložiti za naredni period.
Zbog svega naprijed navedenog i mišljenja revizorskog tima koji je trebao provesti planiranu reviziju, glavni revizor je, nakon konsultacija sa zamjenikom glavnog revizora, donio Odluku broj 01/0901-552/22 od 12.09.2022. godine, da se planirana revizija Doma zdravlja Kalinovik odloži na naredni period, a umjesto iste u planiranim rokovima provedu finansijske revizije na provjerama statusa preporuka u finansijskim revizijama izvršenim u ranijem periodu, i to provjera statusa preporuka u finansijskim revizijama provedenim 2020. godine u domovima zdravlja Ribnik, Kozarska Dubica, Lopare i Gradiška. Ova izmjena Godišnjeg plana, istoga dana je dostavljena odboru za reviziju narodne skupštine Republike Srpske.