l) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3. и 16.), на основу приједлога руководиоца Сектора финансијске ревизије, а на основу процијењеног ризика од настанка материјално значајних грешака и неусклађености, као и учесталости ревизија, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће током 2022. године провести финансијске ревизије, односно ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености за 2021. годину, сљедећих субјеката ревизије (78):

 1. Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске (1),
 2. Министарстава и других корисника буџета Републике Српске (35),
 3. Фондова обавезног социјалног осигурања Републике Српске (4),
 4. Јавних установа у Републици Српској (16),
 5. Јединица локалне самоуправе у Републици Српској (22).

Финансијска ревизија за 2022. годину ће почети фазом предревизије у периоду од 22.12.2021. године до 31.12.2021. године. Фаза предревизије обухвата испитивање активности субјеката ревизије на провођењу датих препорука у претходним ревизијама, прелиминарне аналитичке процедуре (оцјењивање финансијских и нефинансијских информација), процјену ефикасности система интерних контрола и остале припремне активности за израду планских докумената од стране ревизијских тимова.

У периоду од 01.01.2022. до 31.08.2022. године (што представља први дио циклуса финансијске ревизије) извршиће се ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености сљедећих субјеката ревизије (60):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Служба Предсједника
2.Народна скупштина
3.Вијеће народа
4.Генерални секретаријат Владе
5.Министарство финансија
6.Министарство унутрашњих послова
7.Министарство просвјете и културе 
8.Министарство правде
9.Министарство породице, омладине и спорта
10.Министарство управе и локалне самоуправе
11.Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
12.Министарство здравља и социјалне заштите
13.Министарство енергетике и рударства
14.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.Министарство саобраћаја и веза
16.Министарство трговине и туризма
17.Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
18.Министарство рада и борачко инвалидске заштите
19.Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу
20.Министарство привреде и предузетништва
21.Републички секретаријат за расељена лица и миграције
22.Пореска управа
23.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
24.Агенција за аграрна плаћања
25.Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
26.Фонд здравственог осигурања
27.Фонд дјечије заштите
28.Завод за запошљавање
29.Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске
30.Републички педагошки завод
31.Гендер центар
32.Републички секретаријат за законодавство
33.Републички завод за стандардизацију и метрологију
34.Републичка управа за игре на срећу
35.Републички хидрометереолошки завод
36.Агенција за државну управу
37.Омбудсман за дјецу
38.Завод за образовање одраслих
39.Архив Републике Српске
40.Висока медицинска школа Приједор
41.ЈЗУ Завод за судску медицину Републике Српске 
42.ЈЗУ Завод за стоматологију Бања Лука
43.ЈУ Фонд за профес.рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор
44.ЈУ Службени гласник
45.ЈУ Центар за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској
46.ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
47.Општина Невесиње
48.Општина Источно Ново Сарајево
49.Општина Источна Илиџа
50.Општина Источни Стари Град
51.Општина Кнежево
52.Општина Костајница
53.Општина Љубиње
54.Општина Милићи
55.Општина Рудо
56.Општина Рогатица
57.Општина Власеница
58.Општина Рибник
59.Град Дервента
60.Град Добој

У другом дијелу циклуса финансијске ревизије у периоду од 01.09.2022. до 31.12.2022. године ће бити проведена ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености следећих субјеката ревизије (18):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.ЈЗУ Болница Требиње
2.Универзитетска болница Фоча
3.Специјална болница за психијатрију Соколац
4.Завод за медицину рада и спорта Републике Српске Бања Лука
5.Град Требиње
6.Град Градишка
7.Општина Шековићи
8.Општина Станари
9.Општина Петровац
10.Општина Језеро
11.Општина Купрес
12.Општина Мркоњић Град
13.ДЗ Фоча
14.ДЗ Источно Сарајево
15.ДЗ Рогатица
16.ДЗ Вишеград
17.ДЗ Калиновик
18.ДЗ Чајниче

Осим претходно наведених ревизијских активности у 2022. години, Главна служба за ревизију ће провести и ревизијске активности на провјери статуса препорука датих у претходним периодима, руководећи се критеријем најстарији ревидирани период. Број ангажмана на провјери статуса препорука ће се одредити накнадним одлукама, а у складу са расположивим људским ресурсима, имајући у виду утицај епидемиолошких мјера.

У складу са расположивим људским ресурсима (40 ревизора финансијске ревизије) и у првом и у другом циклусу финансијске ревизије, руководство Главне службе за ревизију јавног сектора ће формирати тимове за провођење ревизија.

Општи фокус ревизије у свим планираним ентитетима јавног сектора ће бити на провођењу препорука датих у претходним извјештајима, усклађености планирања и трошења буџетских и других јавних средстава – извршење буџета (финансијског плана), те на тачности и фер презентацији укупне имовине и обавеза и резултата пословања, у складу са захтјевима оквира финансијског извјештавања. Додатни фокуси ревизије и усклађеност пословања ће бити наведени за сваку појединачну ревизију ентитета јавног сектора, а дефинишу их вође тимова уз сагласност руководства Главне службе за ревизију.

Конкретне циљеве и потциљеве појединачних финансијских ревизија ће дефинисати вође тимова, у складу са резултатима прелиминарних испитивања, процјеном система интерних контрола испитиваног субјекта ревизије, висином укупно процијењеног ризика, нивоом квантитативне и елементима квалитативне материјалности.

ll) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са утврђеним стратешким правцима и приоритетима ревизије учинка, а на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3.,13.,16. и 19.) и INTOSAI професионалних објава планирају се ревизијски ангажмани ревизије учинка. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске утврђује подручја и теме ревизије учинка на основу критерујума из INTOSAI професиналних објава. Критеријуми избора подручја и тема ревизије учинка су: посебан интерес и значај за друштво и грађане, значајно ангажовање људских, материјалних и финансијских ресурса, изражени ризици од неекономичности, неефикасности и неефективности, простор и потреба за унапређења и побољшања, и на тај начин омогућава се да ревизија да квалитативно нову додатну вриједност за друштвену заједницу, јавни сектор и институције јавног сектора.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у погледу ревизије учинка ће ревидирати процесе и активности које припадају следећим подручјима:

 • Комуналне дјелатности и комуналне услуге;
 • Организовање и функционисање инспекцијских служби;
 • Демографски развој и популациона политика у јединицама локалне самоуправе;
 • Управљање јавним предузећима;
 • Заштита културно-историјских добара и природног наслијеђа;
 • Изградња и одржавање објеката просвјете, културе и спорта.

У складу са утврђеним подручјима ревизије и капацитетима Главне службе за ревизију јавног сектора, у 2022. години планирано је да се проведу следеће ревизије учинка:

 • Комунални надзор над одржавањем комуналног реда;
 • Организација и функционисање инспекције;
 • Пронаталитетне мјере у јединицама локалне самоуправе;
 • Интерна ревизија и контрола у јавним предузећима;
 • Заштита природних добара;
 • Изградња и одржавање објеката културе.

Ревизијски ангажмани ревизије учинка обухватају више институција јавног сектора које имају одређене улоге надлежности и одговорности у односу на утврђене теме ревизије и обухватају дужи временски период односно више обрачунских периода.

Поред наведених ревизија учинка Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске планира провести и четири накнадна прегледа провођења препорука из извјештаја ревизије учинка из претходних година. Накнадним прегледом омогућава се увид о мјерама и активностима које предузимају институције надлежне за провођење препорука као и статус датих препорука. Одлука о провођењу накнадних прегледа биће донесена накнадно у складу са INTOSAI професионалним објавама и Методологијом за ревизију учинка.

У складу са капацитетима Сектора ревизије учинка (16 ревизора учинка) и захтјевима појединачних ревизијских ангажмана формираће се ревизорски тимови за провођење ревизија учинка односно накнадних прегледа.

Планирано вријеме окончања наведених ревизија учинка (презентација и објављивање извјештаја ревизије учинка) је у периоду јул – децембар 2022. године, а конкретније за сваку појединачну ревизију ће бити утврђено Предстудијским меморандумом са планом ревизије као основним планским документом у ревизији учинка и одлукама о провођењу главне студије које се доносе на основу Предстудијског меморандума.

Планирано вријеме окончања накнадних прегледа је у периоду март – јул 2022. године, а конкретније за сваки накнадни преглед биће утврђено одлукама о провођењу накнадних прегледа.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је према Годишњем плану ревизија за 2022. годину број 01/0104-559/21 од 13.12.2021. године планирала финансијску ревизију за 2021. годину Дома здравља Калиновик. Везано са тим је дана 29.08.2022. године Глвана служба за ревизију је израдила и Дому здравља Калиновик упутила Писмо о ангажаовању на ревизији и акт о достављању документације неопходне за вршење планиране финансијске ревизије, а све у складу са ИССАИ стандардима ревизије и законом.
Дом здравља Калиновик је, у складу са законом и ревизорским стандардима, био у обавези да потврди пријем предметног Писма о анагажовању и прихватања услова ревизијског ангажовања. Међутим, Дом здравља Калиновик је актом број 340/22 од 02.09.2022. године обавијестио Главну службу за ревизију јавног сектора Републике Српске да се дана 23.08.2022. године у Дому здравља Калиновик догодила хаварија због пуцања водоводне цијеви, због чега је подрумски дио зграде гдје је смјештена архива поплављен, те да је документација уништена, због чега тражи да се планирана финансијска ревизија ревизија одложи.
Ревизорски тим који је требало да проведе планирану ревизију је дана 08.09.2022. године посјетио Дом здравља Калиновик, увјерио се у стање које је изазвала хаварија описана у акту Дома здравља Калиновик од 02.09.2022. године, сачинио записник о истом и изнио мишљење да, због стања у којем је архива (документација и евиденције) Дома здравља Калиновик, планирану финансијску ревизију није могуће провести, те да је треба одложити за наредни период.
Због свега напријед наведеног и мишљења ревизорског тима који је требао провести планирану ревизију, главни ревизор је, након консултација са замјеником главног ревизора, донио Одлуку број 01/0901-552/22 од 12.09.2022. године, да се планирана ревизија Дома здравља Калиновик одложи на наредни период, а умјесто исте у планираним роковима проведу финансијске ревизије на провјерама статуса препорука у финансијским ревизијама извршеним у ранијем периоду, и то провјера статуса препорука у финансијским ревизијама проведеним 2020. године у домовима здравља Рибник, Козарска Дубица, Лопаре и Градишка. Ова измјена Годишњег плана, истога дана је достављена одбору за ревизију народне скупштине Републике Српске.