l) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI U SEKTORU FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2021. GODINU

U skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3. i 16.), na osnovu prijedloga rukovodioca Sektora finansijske revizije, a na osnovu procijenjenog rizika od nastanka materijalno značajnih grešaka i neusklađenosti, kao i učestalosti revizija, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske će tokom 2021. godine provesti finansijske revizije, odnosno reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti za 2020. godinu, sljedećih subjekata revizije (72):

1. Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske (1),

2. Ministarstava  i drugih korisnika budžeta Republike Srpske (41), 

3. Fondova obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srpske (4),

4. javnih preduzeća u Republici Srpskoj (4),

5. jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (22).

Finansijska revizija za 2021. godinu će početi fazom predrevizije u periodu od 16.12.2020. godine do 31.12.2020. godine. Faza predrevizije obuhvata ispitivanje aktivnosti subjekata revizije na provođenju datih preporuka u prethodnim revizijama, preliminarne analitičke procedure (ocjenjivanje finansijskih i nefinansijskih informacija), procjenu efikasnosti sistema internih kontrola i ostale pripremne aktivnosti za izradu planskih dokumenata od strane revizijskih timova.

U periodu od 01.01.2021. do 31.08.2021. godine (što predstavlja prvi dio ciklusa finansijske revizije) izvršiće se revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sljedećih subjekata revizije (60):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Služba Predsjednika
2.Narodna skupština
3.Vijeće naroda
4.Generalni sekretarijat Vlade
5.Ministarstvo finansija
6.Ministarstvo unutrašnjih poslova
7.Ministarstvo prosvjete  i kulture 
8.Ministarstvo pravde 
9.Ministarstvo porodice, omladine i sporta
10.Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
11.Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
12.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
13.Ministarstvo energetike i rudarstva
14.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
15.Ministarstvo saobraćaja i veza
16.Ministarstvo trgovine i turizma
17.Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
18.Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite
19.Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju
20.Ministarstvo privrede i preduzetništva
21.Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije
22.Poreska uprava
23.Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
24.Agencija za agrarna plaćanja
25.Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
26.Fond zdravstvenog osiguranja
27.Fond dječije zaštite
28.Zavod za zapošljavanje
29.Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske
30.Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti u Republici Srpskoj
31.Republički protokol
32.Republički zavod za geološka istraživanja
33.Agencija za upravljanje oduzetom imovinom
34.Okružno javno tužilaštvo Prijedor
35.Okružno javno tužilaštvo Doboj
36.Okružni privredni sud Trebinje
37.Okružni privredni sud Bijeljina
38.Okružni sud Trebinje
39.Okružni sud Istočno Sarajevo
40.Osnovni sud Šamac
41.Osnovni sud Vlasenica
42.Osnovni sud Prnjavor
43.Osnovni sud Sokolac
44.Osnovni sud Srebrenica
45.Osnovni sud Višegrad
46.Osnovni sud Trebinje
47.Opština Šipovo
48.Opština Kozarska Dubica
49.Opština Laktaši
50.Opština Pale
51.Opština Trnovo
52.Opština Ugljevik
53.Opština Brod
54.Opština Vukosavlje
55.Opština Krupa na Uni
56.Opština Oštra Luka
57.Opština Istočni Drvar
58.Opština Novi Grad
59.Opština Kalinovik
60.Opština Berkovići

U drugom dijelu ciklusa finansijske revizije u periodu od 01.09.2021. do 15.12.2021. godine će biti provedena revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti sledećih subjekata revizije (12):

R.br.Naziv subjekta revizije
1.JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac
2.JP „Željeznice Republike Srpske“ a.d. Doboj
3.JP „Putevi Republike Srpske“ Banja Luka
4.JP „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo
5.Grad Bijeljina
6.Investiciono razvojna banka RS
7.Grad Banja Luka
8.Grad Prijedor
9.Grad Istočno Sarajevo
10.Opština Sokolac
11.Opština Donji Žabar
12.Opština Srbac

Osim prethodno navedenih revizijskih aktivnosti u 2021. godini, Glavna služba za reviziju će provesti i revizijske aktivnosti na provjeri statusa preporuka datih u prethodnim periodima, za 12 subjekata javnog sektora, rukovodeći se kriterijima najstariji revidirani period i izraženo negativno mišljenje.

U skladu sa raspoloživim ljudskim resursima (43 revizora finansijske revizije) i u prvom i u drugom ciklusu finansijske revizije, rukovodstvo Glavne službe za reviziju javnog sektora će formirati timove za provođenje revizija.

Opšti fokus revizije u svim planiranim entitetima javnog sektora će biti na provođenju preporuka datih u prethodnim izvještajima, usklađenosti planiranja i trošenja budžetskih i drugih javnih sredstava – izvršenje budžeta (finansijskog plana), te na tačnosti i fer prezentaciji ukupne imovine i obaveza i rezultata poslovanja, u skladu sa zahtjevima okvira finansijskog izvještavanja. Dodatni fokusi revizije i usklađenost poslovanja će biti navedeni za svaku pojedinačnu reviziju entiteta javnog sektora, a definišu ih vođe timova uz saglasnost rukovodstva Glavne službe za reviziju.

Konkretne ciljeve i potciljeve pojedinačnih finansijskih revizija će definisati vođe timova,  u skladu sa rezultatima preliminarnih ispitivanja, procjenom sistema internih kontrola ispitivanog subjekta revizije, visinom ukupno procijenjenog rizika, nivoom kvantitativne i elementima kvalitativne materijalnosti.

ll) PLAN REVIZIJSKIH AKTIVNOSTI REVIZIJE UČINKA ZA 2021. GODINU

U skladu sa utvrđenim strateškim pravcima i prioritema revizije učinka a na osnovu Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (član 3.,13.,16. i 19.) i INTOSAI profesionalnih objava planiraju se revizijski angažmani revizije učinka. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske utvrđuje područja i teme revizije učinka na osnovu kriterujuma iz INTOSAI profesinalnih objava koje su od posebnog interesa za društvo, koje podrazumijevaju značajno angažovanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa i koji imaju potrebu i prostor za unapređenja i poboljšanja, i na taj način omogućava se da revizija da kvalitativno novu dodatnu vrijednost za društvenu zajednicu, javni sektor  i institucije javnog sektora.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u pogledu revizije učinka će revidirati procese i aktivnosti koje pripadaju sledećim područjima:

  • Demografski razvoj, populaciona i pronatalitetna politika,
  • Komunalne djelatnosti,
  • Zaštita životne sredine,
  • Srednje obrazovanje i vaspitanje,
  • Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija,
  • Bezbjednost saobraćaja i
  • Upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave.

U skladu sa utvrđenim područjima revizije i kapacitetima Glavne službe za reviziju javnog sektora, u 2021. godini planirano je da se provedu sledeće revizije učinka:

1. Pronatalitetna politika u Republici Srpskoj,

2. Javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,

3. Zaštita vodnih dobara i priobalnog područja rijeke Drine,

4. Usklađenost srednjeg obrazovanja sa potrebama tržišta rada,

5. Funkcionisanje sistema socijalnog stanovanja,

6. Bezbjednost željezničko-drumskih prelaza i

7. Upravljanje nekretninama u jedinicama lokalne samouprave.

Revizijski angažmani revizije učinka obuhvataju više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge nadležnosti i odgovornosti u odnosu na utvrđene teme revizije i obuhvataju duži vremenski period odnosno više obračunskih perioda.

Revizija učinka Zaštita vodnih dobara i priobalnog područja rijeke Drine planirana je da se provede kao paralelna revizija učinka sa Državnom revizorskom institucijom Republike Srbije u skladu sa INTOSAI profesionalnim objavama i Sporazumom o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Pored navedenih revizija učinka Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske planira provesti i tri naknadna pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka iz prethodnih godina. Naknadnim pregledom omogućava se uvid o mjerama i aktivnostima koje preduzimaju institucije nadležne za provođenje preporuka kao i status datih preporuka. Odluka o provođenju naknadnog pregleda biće donesena naknadno u skladu sa INTOSAI profesionalnim objavama i Metodologijom za reviziju učinka.

U skladu sa kapacitetima Sektora revizije učinka (14 revizora učinka) i zahtjevima pojedinačnih revizijskih angažmana formiraće se revizorski timovi za provođenje revizija učinka odnosno naknadnih pregleda.

Planirano vrijeme okončanja navedenih revizija učinka (prezentacija i objavljivanje izvještaja revizije učinka) je u periodu jun – novembar  2021. godine, a konkretnije za svaku pojedinačnu reviziju će biti utvrđeno Predstudijskim memorandumom sa planom revizije kao osnovnim planskim dokumentom u reviziji učinka i odlukama o provođenju glavne studije koje se donose na osnovu Predstudijskog memoranduma.

Svako pojedinačno predstudijsko ispitivanje rezultiraće dokumentom pod nazivom Predstudijski memorandum sa planom revizije koji će detaljno sadržavati sve  elemente potrebne za planiranje i provođenje glavne studije.

Na osnovu Predstudijskog memoranduma Glavni revizor donosi Odluku o provođenju glavne studije i time otpočinju revizijske aktivnosti u glavnoj studiji koje rezultiraju izvještajima revizije učinka.

30.08.2021.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 24.06.2021. godine zaprimila akt Grada Doboja broj 02-022-1-623/21 od 22.06.2021. godine, kojim istu obavještava o tome da je na osnovu javno dostupnog plana Glavne službe za reviziju za 2021. godinu upoznat sa činjenicom da će finansijski izvještaji i usklađenost sa relevantnim pozitivnim propisima Grada Doboja biti predmet finansijske revizije u poslednjem kvartalu 2021. godine. U tom smislu, u aktu se ističu mogući rizici za izvršenje ove planirane revizije, odnosno Glavna služba za reviziju se obavještava o otežavajućim okolnostima sa kojima je suočen Grad Doboj, kao i njihovim procjenama o postojanju operativnih rizika za izvršenje zadatka Glavne službe za reviziju, vezanih za odredbe člana 39. i 40. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (tj. mogućeg ograničenog pristupa svim podacima i informacijama, kao i blagovremenog obezbjeđenja dokumentacije vezane za reviziju finansijskog izvještaja i usklađenosti u 2021. godini, te zbog ograničenja koja nameću okolnosti u uslovima rada zbog prisutne pandemije Covid 19), a zbog: rušenja postojećeg centralnog objekta Gradske uprave Doboj radi izgradnje novog u poslednjem kvartalu 2021. godine kada je planirano vršenje revizije, izmještanja organizacionih jedinica, zaposlenih i arhiva gradske uprave na više lokaliteta, nove organizacije rada gradske uprave u takvim okolnostima.

Zbog svih naprijed navedenih okolnosti koje nisu bile poznate menadžmentu Glavne službe za reviziju u decembru mjesecu 2020. godine prilikom donošenja Godišnjeg plana revizijskih aktivnosti u 2021. godini, postojanja ograničavajućih uslova vezanih za prihvatanje ovog revizijskog angažmana i, po našim procjenama, postojanja objektivnih rizika za blagovremeno izvršavanje finansijske revizije finansijskog izvještaja i usklađenosti Grada Doboja u planiranim rokovima, glavni revizor je, nakon konsultacija za zamjenikom glavnog revizora, donio odluku da se planirana revizija Grada Doboja odloži na naredni revizijski ciklus, a umjesto iste u planiranim rokovima provede finansijska revizija, slična po obimu, i to revizija finansijskih izvještaja i usklađenosti Investicione-razvojne banke Republike Srpske za 2020. godinu, obzirom na postojanje zahtjeva za revizijom iste.