l) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3. и 16.), на основу приједлога руководиоца Сектора финансијске ревизије, а на основу процијењеног ризика од настанка материјално значајних грешака и неусклађености, као и учесталости ревизија, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске ће током 2021. године провести финансијске ревизије, односно ревизију финансијских извјештаја и ревизију усклађености за 2020. годину, сљедећих субјеката ревизије (72):

1. Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске (1),

2. Министарстава  и других корисника буџета Републике Српске (41), 

3. Фондова обавезног социјалног осигурања Републике Српске (4),

4. јавних предузећа у Републици Српској (4),

5. јединица локалне самоуправе у Републици Српској (22).

Финансијска ревизија за 2021. годину ће почети фазом предревизије у периоду од 16.12.2020. године до 31.12.2020. године. Фаза предревизије обухвата испитивање активности субјеката ревизије на провођењу датих препорука у претходним ревизијама, прелиминарне аналитичке процедуре (оцјењивање финансијских и нефинансијских информација), процјену ефикасности система интерних контрола и остале припремне активности за израду планских докумената од стране ревизијских тимова.

У периоду од 01.01.2021. до 31.08.2021. године (што представља први дио циклуса финансијске ревизије) извршиће се ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености сљедећих субјеката ревизије (60):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.Служба Предсједника
2.Народна скупштина
3.Вијеће народа
4.Генерални секретаријат Владе
5.Министарство финансија
6.Министарство унутрашњих послова
7.Министарство просвјете  и културе 
8.Министарство правде 
9.Министарство породице, омладине и спорта
10.Министарство управе и локалне самоуправе
11.Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
12.Министарство здравља и социјалне заштите
13.Министарство енергетике и рударства
14.Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
15.Министарство саобраћаја и веза
16.Министарство трговине и туризма
17.Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
18.Министарство рада и борачко инвалидске заштите
19.Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу
20.Министарство привреде и предузетништва
21.Републички секретаријат за расељена лица и миграције
22.Пореска управа
23.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
24.Агенција за аграрна плаћања
25.Фонд за пензијско и инвалидско осигурање
26.Фонд здравственог осигурања
27.Фонд дјечије заштите
28.Завод за запошљавање
29.Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске
30.Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти у Републици Српској
31.Републички протокол
32.Републички завод за геолошка истраживања
33.Агенција за управљање одузетом имовином
34.Окружно јавно тужилаштво Приједор
35.Окружно јавно тужилаштво Добој
36.Окружни привредни суд Требиње
37.Окружни привредни суд Бијељина
38.Окружни суд Требиње
39.Окружни суд Источно Сарајево
40.Основни суд Шамац
41.Основни суд Власеница
42.Основни суд Прњавор
43.Основни суд Соколац
44.Основни суд Сребреница
45.Основни суд Вишеград
46.Основни суд Требиње
47.Општина Шипово
48.Општина Козарска Дубица
49.Општина Лакташи
50.Општина Пале
51.Општина Трново
52.Општина Угљевик
53.Општина Брод
54.Општина Вукосавље
55.Општина Крупа на Уни
56.Општина Оштра Лука
57.Општина Источни Дрвар
58.Општина Нови Град
59.Општина Калиновик
60.Општина Берковићи

У другом дијелу циклуса финансијске ревизије у периоду од 01.09.2021. до 15.12.2021. године ће бити проведена ревизија финансијских извјештаја и ревизија усклађености следећих субјеката ревизије (12):

Р.бр.Назив субјекта ревизије
1.ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац
2.ЈП „Жељезнице Републике Српске“ а.д. Добој
3.ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука
4.ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево
5.Град Бијељина
6.Инвестиционо развојна банка РС
7.Град Бања Лука
8.Град Приједор
9.Град Источно Сарајево
10.Општина Соколац
11.Општина Доњи Жабар
12.Општина Србац

Осим претходно наведених ревизијских активности у 2021. години, Главна служба за ревизију ће провести и ревизијске активности на провјери статуса препорука датих у претходним периодима, за 12 субјеката јавног сектора, руководећи се критеријима најстарији ревидирани период и изражено негативно мишљење.

У складу са расположивим људским ресурсима (43 ревизора финансијске ревизије) и у првом и у другом циклусу финансијске ревизије, руководство Главне службе за ревизију јавног сектора ће формирати тимове за провођење ревизија.

Општи фокус ревизије у свим планираним ентитетима јавног сектора ће бити на провођењу препорука датих у претходним извјештајима, усклађености планирања и трошења буџетских и других јавних средстава – извршење буџета (финансијског плана), те на тачности и фер презентацији укупне имовине и обавеза и резултата пословања, у складу са захтјевима оквира финансијског извјештавања. Додатни фокуси ревизије и усклађеност пословања ће бити наведени за сваку појединачну ревизију ентитета јавног сектора, а дефинишу их вође тимова уз сагласност руководства Главне службе за ревизију.

Конкретне циљеве и потциљеве појединачних финансијских ревизија ће дефинисати вође тимова,  у складу са резултатима прелиминарних испитивања, процјеном система интерних контрола испитиваног субјекта ревизије, висином укупно процијењеног ризика, нивоом квантитативне и елементима квалитативне материјалности.

ll) ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са утврђеним стратешким правцима и приоритема ревизије учинка а на основу Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (члан 3.,13.,16. и 19.) и INTOSAI професионалних објава планирају се ревизијски ангажмани ревизије учинка. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске утврђује подручја и теме ревизије учинка на основу критерујума из INTOSAI професиналних објава које су од посебног интереса за друштво, које подразумијевају значајно ангажовање људских, материјалних и финансијских ресурса и који имају потребу и простор за унапређења и побољшања, и на тај начин омогућава се да ревизија да квалитативно нову додатну вриједност за друштвену заједницу, јавни сектор  и институције јавног сектора.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у погледу ревизије учинка ће ревидирати процесе и активности које припадају следећим подручјима:

  • Демографски развој, популациона и пронаталитетна политика,
  • Комуналне дјелатности,
  • Заштита животне средине,
  • Средње образовање и васпитање,
  • Стамбено збрињавање социјалних категорија,
  • Безбједност саобраћаја и
  • Управљање имовином у јединицама локалне самоуправе.

У складу са утврђеним подручјима ревизије и капацитетима Главне службе за ревизију јавног сектора, у 2021. години планирано је да се проведу следеће ревизије учинка:

1. Пронаталитетна политика у Републици Српској,

2. Јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају,

3. Заштита водних добара и приобалног подручја ријеке Дрине,

4. Усклађеност средњег образовања са потребама тржишта рада,

5. Функционисање система социјалног становања,

6. Безбједност жељезничко-друмских прелаза и

7. Управљање некретнинама у јединицама локалне самоуправе.

Ревизијски ангажмани ревизије учинка обухватају више институција јавног сектора које имају одређене улоге надлежности и одговорности у односу на утврђене теме ревизије и обухватају дужи временски период односно више обрачунских периода.

Ревизија учинка Заштита водних добара и приобалног подручја ријеке Дрине планирана је да се проведе као паралелна ревизија учинка са Државном ревизорском институцијом Републике Србије у складу са INTOSAI професионалним објавама и Споразумом о професионалној сарадњи између Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Поред наведених ревизија учинка Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске планира провести и три накнадна прегледа провођења препорука из извјештаја ревизије учинка из претходних година. Накнадним прегледом омогућава се увид о мјерама и активностима које предузимају институције надлежне за провођење препорука као и статус датих препорука. Одлука о провођењу накнадног прегледа биће донесена накнадно у складу са INTOSAI професионалним објавама и Методологијом за ревизију учинка.

У складу са капацитетима Сектора ревизије учинка (14 ревизора учинка) и захтјевима појединачних ревизијских ангажмана формираће се ревизорски тимови за провођење ревизија учинка односно накнадних прегледа.

Планирано вријеме окончања наведених ревизија учинка (презентација и објављивање извјештаја ревизије учинка) је у периоду јун – новембар  2021. године, а конкретније за сваку појединачну ревизију ће бити утврђено Предстудијским меморандумом са планом ревизије као основним планским документом у ревизији учинка и одлукама о провођењу главне студије које се доносе на основу Предстудијског меморандума.

Свако појединачно предстудијско испитивање резултираће документом под називом Предстудијски меморандум са планом ревизије који ће детаљно садржавати све  елементе потребне за планирање и провођење главне студије.

На основу Предстудијског меморандума Главни ревизор доноси Одлуку о провођењу главне студије и тиме отпочињу ревизијске активности у главној студији које резултирају извјештајима ревизије учинка.

30.08.2021.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је 24.06.2021. године запримила акт Града Добоја број 02-022-1-623/21 од 22.06.2021. године, којим исту обавјештава о томе да је на основу јавно доступног плана Главне службе за ревизију за 2021. годину упознат са чињеницом да ће финансијски извјештаји и усклађеност са релевантним позитивним прописима Града Добоја бити предмет финансијске ревизије у последњем кварталу 2021. године. У том смислу, у акту се истичу могући ризици за извршење ове планиране ревизије, односно Главна служба за ревизију се обавјештава о отежавајућим околностима са којима је суочен Град Добој, као и њиховим процјенама о постојању оперативних ризика за извршење задатка Главне службе за ревизију, везаних за одредбе члана 39. и 40. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (тј. могућег ограниченог приступа свим подацима и информацијама, као и благовременог обезбјеђења документације везане за ревизију финансијског извјештаја и усклађености у 2021. години, те због ограничења која намећу околности у условима рада због присутне пандемије Цовид 19), а због: рушења постојећег централног објекта Градске управе Добој ради изградње новог у последњем кварталу 2021. године када је планирано вршење ревизије, измјештања организационих јединица, запослених и архива градске управе на више локалитета, нове организације рада градске управе у таквим околностима.

Због свих напријед наведених околности које нису биле познате менаџменту Главне службе за ревизију у децембру мјесецу 2020. године приликом доношења Годишњег плана ревизијских активности у 2021. години, постојања ограничавајућих услова везаних за прихватање овог ревизијског ангажмана и, по нашим процјенама, постојања објективних ризика за благовремено извршавање финансијске ревизије финансијског извјештаја и усклађености Града Добоја у планираним роковима, главни ревизор је, након консултација за замјеником главног ревизора, донио одлуку да се планирана ревизија Града Добоја одложи на наредни ревизијски циклус, а умјесто исте у планираним роковима проведе финансијска ревизија, слична по обиму, и то ревизија финансијских извјештаја и усклађености Инвестиционе-развојне банке Републике Српске за 2020. годину, обзиром на постојање захтјева за ревизијом исте.