PLAN REVIZIJA U SEKTORU FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2019. GODINU

Pregled revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu u periodu 01.01 – 15.09.2019. godine

R.br.Naziv subjekta revizije
1.Služba predsjednika Republike Srpske
2.Narodna skupština Republike Srpske
3.Vijeće naroda Republike Srpske
4.Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske
5.Ministarstvo finansija Republike Srpske
6.Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
7.Ministarstvo prosvjete  i kulture Republike Srpske
8.Ministarstvo pravde Republike Srpske
9.Ministarstvo porodice,omladine i sporta Republike Srpske
10.Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske
11.Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
12.Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
13.Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske
14.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
15.Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske
16.Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske
17.Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
18.Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske
19.Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske
20.Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
21.Poreska uprava Republike Srpske
22.Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
23.Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske
24.Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske
25.Ombudsman za djecu Republike Srpske
26.Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
27.Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica
28.Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
29.Sudska policija Republike Srpske
30.Republički devizni inspektorat
31.Okružno javno tužilaštvo Bijeljina
32.Okružni sud Bijeljina
33.Osnovni sud Zvornik
 Fondovi socijalne zaštite
34.Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
35.Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
36.Fond dječije zaštite Republike Srpske
37.Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
38.Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta Republike Srpske
 Javne ustanove
39.Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Ugljevik
40.Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka
41.Srednjoškolski dom Banja Luka
42.Vode Srpske
 Jedinice lokalne samouprave
43.Opština Rogatica
44.Opština Jezero
45.Opština Kupres
46.Opština Mrkonjić Grad
47.Opština Nevesinje
48.Opština Drinić Petrovac
49.Opština Stanari
50.Opština Šekovići
51.Opština Vlasenica
52.Opština Ribnik
53.Opština Derventa
54.Opština Milići
55.Opština Kneževo
56.Opština Kostajnica

Pregled revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu u periodu 16.9 – 31.12.2019. godine

R.br.Naziv subjekta revizije
 Javna preduzeća, javne ustanove i drugi entiteti javnog sektora
1.ZP „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad
2.ZP „RITE Ugljevik“ Ugljevik
3.ZP „Elektrodoboj“ Doboj
4.Nacionalni park „Kozara“ Prijedor
5.Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište
6.Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka
 Jedinice lokalne samouprave
7.Opština Rudo
8.Opština Istočni Mostar
9.Opština Ljubinje
10.Grad Trebinje
11.Opština Istočna Ilidža
12.Opština Istočno Novo Sarajevo

PLAN REVIZIJA U SEKTORU REVIZIJE UČINKA ZA 2019. GODINU

R.br.Naziv revizije
1.Efikasnost profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja invalida
2.Prikupljanje i utrošak sredstva od naknada za korišćenje šuma
3.Upravljanje javnim nabavkama u zdravstvu Republike Srpske
4.Funkcionisanje obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj
5.Efikasnost prikupljanja i korišćenja naknade za javne puteve pri registraciji motornih vozila