Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u 6. biltenu EUROSAI TFMA radne grupa za reviziju opština objavila svoj članak u kojem je podijelila iskustva za sve 64 lokalne samouprave u Republici Srpskoj koje su bile predmet finansijske revizije u protekle tri godine sa akcentom na stepen provodivosti preporuka i data mišljenja.

U tom periodu od 64 JLS, koliko ih je u Republici Srpskoj, 4 JLS su dobile oba pozitivna mišljenja (za finansijske izvještaje i za usklađenost). U procentu, zastupljenost mišljenja sa rezervom za finansijske izvještaje i za usklađenost za posmatrani trogodišnji period iznosi 72%. U istom periodu, 6% je pozitivnih mišljenja, 2% su negativna, dok ostalih 20% čini kombinacije mišljenja sa rezervom i pozitivnih mišljenja i mišljenja sa rezervom i negativnih mišljenja.

Ukupno je dato 899 preporuka, od kojih se 488 odnosi na finansijske izvještaje, a 411 preporuka na usklađenost. Prosječno 14 preporuka po jednom izvještaju JLS, svakako ukazuje na to da je potrebno jačati i unapređivati sistem finansijskog izvještavanja i interne finansijske kontrole u JLS, navodi se u članku Glavne službe za reviziju koji je dostupan na ovom linku TFMA_News_No_6_October_2023.pdf.

Pored vrhovne revizorske institucije Republike Srpske u 6. broju biltena EUROSAI TFMA radne grupe svoja iskustva u oblasti revizije jedinica lokalne samouprave su, između ostalih, podijelile VRI Austrije, Bugarske, Hrvatske, Estonije, Izraela, Mađarske, Letonije, Litvanije, Slovačke, Slovenije, i Španije.

Ovo je četvrti članak koji je Glavna služba za reviziju objavila u biltenu EUROSAI TFMA radne grupe.