Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je kompletirala ciklus revizija za 2023. godinu u kojoj je izvršen 91 angažman finansijske revizije i deset angažmana revizije učinka. Svi konačni izvještaji su dostavljeni revidiranim subjektima i nadležnim institucijama i objavljeni su na internet stranici Glavne službe za reviziju.

U strukturi 86 revizijskih izvještaja finansijske revizije koje su provedene u 2023. godini, a odnose se na revidirani period 01.01-31.12.2022. godine, 37 izvještaja se odnosi na obavezne revizije po Zakonu o reviziji javnog sektora Republike Srpske i budžetske korisnike, 28 izvještaja odnosi se na javne ustanove i javna preduzeća, a 21 izvještaj se odnosi na jedinice lokalne samouprave.

Osim navedenih revizija provedena su i četiri angažmana na provjeri statusa preporuka finansijske revizije i jedan angažman revizije finansijskih izvještaja Državne revizijske institucije Srbije koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kroz 86 izvještaja finansijske revizije za finansijske izvještaje dato je 27 pozitivnih revizorskih mišljenja, mišljenje sa rezervom za 54 izvještaja i kod pet subjekata su izražena negativna mišljenja. Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je pozitivno revizorsko mišljenje za 22 subjekata, mišljenje sa rezervom za 62 izvještaja i dva negativna mišljenja.

U domenu finansijske revizije ukupno je izrečena 891 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, od čega se 440 odnosi na finansijske izvještaje, a  451 na usklađenost. Status provjerenih preporuka finansijske revizije je sljedeći: 55% potpuno provedenih preporuka, 17% djelimično provedenih, 26% preporuka koje nisu provedene, dok je 2% preporuka koje nisu bile provodive usljed promijenjenih okolnosti (kao što je izmjena zakonskih propisa i slično). Najveći broj preporuka je upućen javnim ustanovama i drugim budžetskim korisnicima čiji finansijski izvještaji nisu predmet obavezne revizije (oko 45% svih datih preporuka), ali je i učešće tih subjekata u ukupnom broju provedenih revizijskih angažmana najveće (37%). Jedinice lokalne samouprave su učestvovale sa 25% u ukupnom broju revizijskih angažmana finansijske revizije, a upućena im je gotovo svaka treća preporuka. Subjektima obaveznih revizija je upućen najmanji broj preporuka, tek 10%, iako oni participiraju u ukupnom broju izvještaja sa 30%.

Izborom područja revizije i tema koje su predmet revizije učinka, Glavna služba za reviziju je u funkciji ostvarivanja opštih ciljeva utvrđenih strategijama i politikama Republike Srpske i u funkciji unapređenja opšteg i finansijskog upravljanja u javnom sektoru Republike Srpske. Da bi se ispunio opšti cilj revizije učinka, ona kroz proces revizije obuhvata više institucija javnog sektora koje imaju određene uloge, nadležnosti i odgovornosti povezane sa procesima i aktivnostima koje su predmet revizije u dužem vremenskom periodu.

U skladu sa Godišnjim planom revizija provedeno je šest revizija učinka koje su obuhvatile 103 institucije javnog sektora i rezultirale sa ukupno 46 preporuka.

Revizija učinka „Mjere i aktivnosti za ravnopravnost polova institucija Republike Srpske“ je realizovana u saradnji sa „UN Women“kao paralelna između pet vrhovnih revizorskih institucija zemalja regiona u okviru Cilja održivog razvoja 5. ”Postizanje ravnopravnosti polova i osnaživanje svih žena i djevojčica” iz Agende 2030. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je u okviru ove revizije učinka obuhvatila podciljeve 5.5 ”Osigurati potpuno i efektivno učešće žena i jednake mogućnosti za rukovođenje na svim nivoima donošenja odluka u političkom, ekonomskom i javnom životu” i 5.c ”Usvojiti i osnažiti dobre politike i primjenljivo zakonodavstvo za promovisanje ravnopravnosti polova i osnaživanja svih žena i djevojčica na svim nivoima”.

Ostali izvještaji revizije učinka su se odnosili na sljedeće teme:

  • Upravljanje komunalnim otpadom;
  • Upravljanje turističkim organizacijama u Republici Srpskoj;
  • Upravljanje zalihama lijekova u domovima zdravlja;
  • Zaštita prava potrošača;
  • Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj.

Izvršena su i četiri naknadna pregleda provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka kojima je obuhvaćeno 58 institucija javnog sektora i provjeren status 26 datih preporuka. Утврђено је да је 23% preporuka potpuno provedeno, 58% djelimično provedenih, za 11% preporuka provođenje je u toku, dok 8% preporuka nije provedeno.