Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је комплетирала циклус ревизија за 2023. годину у којој је извршен 91 ангажман финансијске ревизије и десет ангажмана ревизије учинка. Сви коначни извјештаји су достављени ревидираним субјектима и надлежним институцијама и објављени су на интернет страници Главне службе за ревизију.
У структури 86 ревизијских извјештаја финансијске ревизије које су проведене у 2023. години, а односе се на ревидирани период 01.01-31.12.2022. године, 37 извјештаја се односи на обавезне ревизије по Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске и буџетске кориснике, 28 извјештаја односи се на јавне установе и јавна предузећа, а 21 извјештај се односи на јединице локалне самоуправе.

Осим наведених ревизија проведена су и четири ангажмана на провјери статуса препорука финансијске ревизије и један ангажман ревизије финансијских извјештаја Државне ревизијске институције Србије који је усвојен у Народној скупштини Републике Србије.
Кроз 86 извјештаја финансијске ревизије за финансијске извјештаје дато је 27 позитивних ревизорских мишљења, мишљење са резервом за 54 извјештаја и код пет субјеката су изражена негативна мишљења. За усклађеност са законима и другим прописима дато је позитивно ревизорско мишљење за 22 субјеката, мишљење са резервом за 62 извјештаја и два негативна мишљења.

У домену финансијске ревизије укупно је изречена 891 препорука за отклањање уочених неправилности, од чега се 440 односи на финансијске извјештаје, а 451 на усклађеност. Статус провјерених препорука финансијске ревизије је сљедећи: 55% потпуно проведених препорука, 17% дјелимично проведених, 26% препорука које нису проведене, док је 2% препорука које нису биле проводиве усљед промијењених околности (као што је измјена законских прописа и слично).
Највећи број препорука је упућен јавним установама и другим буџетским корисницима чији финансијски извјештаји нису предмет обавезне ревизије (око 45% свих датих препорука), али је и учешће тих субјеката у укупном броју проведених ревизијских ангажмана највеће (37%). Јединице локалне самоуправе су учествовале са 25% у укупном броју ревизијских ангажмана финансијске ревизије, а упућена им је готово свака трећа препорука. Субјектима обавезних ревизија је упућен најмањи број препорука, тек 10%, иако они партиципирају у укупном броју извјештаја са 30%.

Избором подручја ревизије и тема које су предмет ревизије учинка, Главна служба за ревизију је у функцији остваривања општих циљева утврђених стратегијама и политикама Републике Српске и у функцији унапређења општег и финансијског управљања у јавном сектору Републике Српске. Да би се испунио општи циљ ревизије учинка, она кроз процес ревизије обухвата више институција јавног сектора које имају одређене улоге, надлежности и одговорности повезане сa процесима и активностима које су предмет ревизије у дужем временском периоду.

У складу са Годишњим планом ревизија проведено је шест ревизија учинка које су обухватиле 103 институције јавног сектора и резултирале са укупно 46 препорука.

Ревизија учинка „Мјере и активности за равноправност полова институција Републике Српске“ је реализована у сарадњи са „UN Women“ као паралелна између пет врховних ревизорских институција земаља региона у оквиру Циља одрживог развоја 5. ”Постизање равноправности полова и оснаживање свих жена и дјевојчица” из Агенде 2030. Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у оквиру ове ревизије учинка обухватила подциљеве 5.5 ”Осигурати потпуно и ефективно учешће жена и једнаке могућности за руковођење на свим нивоима доношења одлука у политичком, економском и јавном животу” и 5.ц ”Усвојити и оснажити добре политике и примјенљиво законодавство за промовисање равноправности полова и оснаживања свих жена и дјевојчица на свим нивоима”.

Осталих пет извјештаја ревизије учинка односили су се на сљедеће теме:

  • Управљање комуналним отпадом;
  • Управљање туристичким организацијама у Републици Српској;
  • Управљање залихама лијекова у домовима здравља;
  • Заштита права потрошача;
  • Превенција вршњачког насиља у Републици Српској.

Извршена су и четири накнадна прегледа провођења препорука из извјештаја ревизије учинка којима је обухваћено 58 институција јавног сектора и провјерен статус 26 датих препорука. Утврђено је да је 23% препорука потпуно проведено, 58% дјелимично проведених, за 11% препорука провођење је у току, док 8% препорука није проведено.