Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom “Efikasnost prikupljanja i korišćenja naknada za javne puteve pri registraciji motornih i priključnih vozila”. Predmet ove revizije učinka je prikupljanje i korišćenje naknade za javne puteve koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Svrha ove revizije učinka je da ispita da li se efikasno provode aktivnosti za obračun, naplatu i kontrolu naplate naknade za javne puteve pri registraciji motornih i priključnih vozila, kao i da li se prikupljena sredstva efikasno koriste za namjene definisane Uredbom o visini godišnje naknade koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Nalazi revizije pokazuju da iznosi naknada po kategorijama vozila nisu bili propisani na osnovu jasnih kriterija, u zavisnosti od njihove nosivosti ili nekih drugih parametara za određivanje naknade, te da Uredba kao osnovni dokument za obračun, naplatu i kontrolu naplate naknade nije u potpunosti i sveobuhvatno regulisala pitanja koja se odnose na efikasno obračunavanje i naplatu naknade za sve kategorije i namjene vozila.

Propisani način kontrole nije obezbijedio pouzdanu i sveobuhvatnu kontrolu obračuna i naplate naknade. Nije propisan način unosa podataka za identifikaciju vozila u sistem za kontrole, kao ni automatski obračun naknade kao element za preventivnu kontrolu uplata.

Podaci o registrovanim vozilima i obračunatim i plaćenim naknadama se vode u tri različite, međusobno nepovezane baze podataka koje daju različite podatke o broju vozila i podatke o procijenjenim odnosno naplaćenim naknadama, od kojih ni jedna ne može da obezbijedi potpune informacije o obavezama i stepenu naplate naknade. U zavisnosti od izvora, variraju i procijenjeni ukupni iznosi naknada koje su trebale biti plaćene.

Zvanični pokazatelji o uzrocima saobraćajnih nezgoda na putnoj mreži u Republici Srpskoj konstatuju da put i okolina puta kao uzrok saobraćajnih nezgoda učestvuju sa manje od 1%. Navedeni podatak posljedica je nedostataka metodologije za identifikaciju faktora nastanka saobraćajnih nezgoda koja se primjenjuje, a ne stvarnog uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda ili njihovog uticaja na težinu posljedica saobraćajnih nezgoda.

Javno preduzeće Putevi Republike Srpske nije planiralo namjenska sredstva za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na nivou propisanom Uredbom, a realizacija navedenih sredstava je bila višestruko manja od planiranih. Provjere bezbjednosti saobraćaja su provedene sa kašnjenjem, a realizacija identifikovanih mjera za otklanjanje nedostataka na putevima nije došla do faze izvođenja radova. Do sada izvršene provjere bezbjednosti saobraćaja karakterišu nedostaci, kao što su: nedovoljna opremljenost i obučenost provjerivača, fokusiranje na nedostatke koji su predmet redovnog održavanja puteva, neadekvatan nadzor nad izvršenim poslovima i slično.

Aktivnosti na identifikaciji opasnih mjesta su u proteklom periodu intenzivirane, ali su mjere za njihovo obilježavanje i otklanjanje provođenje sa kašnjenjem. Do sada su uklonjena tri opasna mjesta, ali nižeg ranga i u sklopu redovnih aktivnosti Javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Realizacija identifikovanih mjera za otklanjanje opasnih mjesta na putevima nije došla do faze izvođenja radova.
Provedena revizija je pokazala da postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti naplate naknade i korišćenja namjenskih sredstava za unapređenje bezbjednosti saobraćaja.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji učinka nudi preporuke Vladi Republike Srpske, Ministarstvu saobraćaja i veza i Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, čijim provođenjem je moguće unaprijediti efikasnost naplate naknade i korišćenja namjenskih sredstava za unapređenje bezbjednosti saobraćaja.

Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.