Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом “Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила”. Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила. Сврха ове ревизије учинка је да испита да ли се ефикасно проводе активности за обрачун, наплату и контролу наплате накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила, као и да ли се прикупљена средства ефикасно користе за намјене дефинисане Уредбом о висини годишње накнаде која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила.

Налази ревизије показују да износи накнада по категоријама возила нису били прописани на основу јасних критерија, у зависности од њихове носивости или неких других параметара за одређивање накнаде, те да Уредба као основни документ за обрачун, наплату и контролу наплате накнаде није у потпуности и свеобухватно регулисала питања која се односе на ефикасно обрачунавање и наплату накнаде за све категорије и намјене возила.

Прописани начин контроле није обезбиједио поуздану и свеобухватну контролу обрачуна и наплате накнаде. Није прописан начин уноса података за идентификацију возила у систем за контроле, као ни аутоматски обрачун накнаде као елемент за превентивну контролу уплата.
Подаци о регистрованим возилима и обрачунатим и плаћеним накнадама се воде у три различите, међусобно неповезане базе података које дају различите податке о броју возила и податке о процијењеним односно наплаћеним накнадама, од којих ни једна не може да обезбиједи потпуне информације о обавезама и степену наплате накнаде. У зависности од извора, варирају и процијењени укупни износи накнада које су требале бити плаћене.

Званични показатељи о узроцима саобраћајних незгода на путној мрежи у Републици Српској констатују да пут и околина пута као узрок саобраћајних незгода учествују са мање од 1%. Наведени податак посљедица је недостатака методологије за идентификацију фактора настанка саобраћајних незгода која се примјењује, а не стварног утицаја пута на настанак саобраћајних незгода или њиховог утицаја на тежину посљедица саобраћајних незгода.

Јавно предузеће Путеви Републике Српске није планирало намјенска средства за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу прописаном Уредбом, а реализација наведених средстава је била вишеструко мања од планираних. Провјере безбједности саобраћаја су проведене са кашњењем, а реализацијa идентификованих мјера за отклањање недостатака на путевима није дошла до фазе извођења радова. До сада извршене провјере безбједности саобраћаја карактеришу недостаци, као што су: недовољна опремљеност и обученост провјеривача, фокусирање на недостатке који су предмет редовног одржавања путева, неадекватан надзор над извршеним пословима и слично.

Активности на идентификацији опасних мјеста су у протеклом периоду интензивиране, али су мјере за њихово обиљежавање и отклањање провођење са кашњењем. До сада су уклоњена три опасна мјеста, али нижег ранга и у склопу редовних активности Јавног предузећа Путеви Републике Српске. Реализацијa идентификованих мјера за отклањање опасних мјеста на путевима није дошла до фазе извођења радова.

Проведена ревизија је показала да постоји значајан простор за унапређење ефикасности наплате накнаде и коришћења намјенских средстава за унапређење безбједности саобраћаја.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у извјештају о ревизији учинка нуди препоруке Влади Републике Српске, Министарству саобраћаја и веза и Јавном предузећу Путеви Републике Српске, чијим провођењем је могуће унаприједити ефикасност наплате накнаде и коришћења намјенских средстава за унапређење безбједности саобраћаја.
Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.