Оквир фер презентације

Овај израз се односи на оквир финансијског извјештавања који захтијева усклађивање са захтјевима оквира и :

1) Експлицитно или имплицитно признаје да ће, у циљу постизања објективне и истините презентације финансијских извјештаја, руководство можда морати да изврши и друга објелодањивања осим оних које захтијева оквир; или

2) Експлицитно признаје да ће руководство можда морати да одступи од захтијева оквира да би се постигла објективна и истинита презентација финансијских извјештаја. Очекује се да ће таква одступања бити неопходна само у веома ријетким околностима.

Постоје случајеви када финансијски извјештаји, иако припремљени у складу са захтјевима оквира фер презентације ипак не остварују фер презентацију. Када је то случај, постоји могућност да руководство укључи додатна објелодањивања у финансијске извјештаје, који дати оквир изричито захтијева или, у екстремно ријетким околностима, да одустане од одређивања захтијева оквира како би остварило фер презентацију финансијских извјештаја.

Оквир финансијског извјештавања (примјенљиви)

Примјенљиви оквир финансијког извјештавања усвојен од стране руководства, и по потреби, лица овлашћених за управљање, за сврхе припреме финансијских извјештаја, који је прихватљив с обзиром на природу субјекта и циљ финансијских извјештаја, или који се захтијева законом или прописом. Оквир финансијског извјештавања може бити:

⦁ Оквир фер презентације и

⦁ Оквир усклађености.

Захтјеви који се односе на примјенљиви оквир финансијског извјештавања одређују презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја и све оно што сачињава комплетан сет финансијских извјештаја. У Републици Српској је примјенљиви оквир финансијског извјештавања дефинисан Законом о речуноводству и ревизији Републике Српске као и одговарајућим правилницима за поједине групе субјеката (буџетски корисници, привредна друштва, предузетници и остала правна лица, инвестициони фондови, банке и финансијске институције и сл.) којима се детаљније прописују контни оквир и садржај рачуна у контном оквиру, форма и садржај финансијских извјештаја и друге појединости.

Оквир опште намјене

Оквир финансијског извјештавања осмишљен да би се задовољиле уобичајене потребе за финансијским информацијама широког круга корисника. Позивање на „финансијске извјештаје“ у стандардном мишљењу ревизора подразумијева комплетан сет финансијских извјештаја опште намјене.

Видјети и: Оквир финансијског извјештавања.

Оквир специјалне намјене

Оквир финансијског извјештавања осмишљен у циљу испуњавања потреба за финансијским информацијама специфичних корисника.

Оквир усклађености

Овај израз се користи као одредница за оквир финансијског извјештавања који захтијева усклађеност са захтјевима оквира али не садржи признања наведена под 1) и 2) у дефиницији “Оквира фер презентације”.

Општа стратегија ревизије

Успостављени дјелокруг, рокови и правци ревизије на основу којих се усмјерава и развија детаљан план ревизије (ревизијског ангажмана).

Основ за мишљење ревизора

Према Међународним стандардима ревизије (МСР) извјештај ревизора треба да садржи одјељак, који се због своје важности у контексту поменутих стандарда налази одмах након одјељка за мишљење, под насловом „Основ за мишљење“. У њему се наводи сљедеће:

⦁ Да је ревизија извршена у складу са МСР.

⦁ Упућује се на одјељак у извјештају ревизора гдје су описане одговорности ревизора у складу са МСР.

⦁ Укључује изјаву да је ревизор независан у односу на ентитет у складу са етичким захтјевима који се односе на ревизију и да је испунио остале етичке одговорности у складу са овим захтјевима. У изјави се идентификује правни систем из ког произилазе релевантни етички захтјеви или се наводи Кодекс етике за професионалне рачуновође (IESBA Кодекс).

⦁ Да ли ревизор сматра да су ревизијски докази до којих је дошао довољни и адекватни да обезбиједе основу за мишљење ревизора.