Примјенљиви оквир финансијког извјештавања усвојен од стране руководства, и по потреби, лица овлашћених за управљање, за сврхе припреме финансијских извјештаја, који је прихватљив с обзиром на природу субјекта и циљ финансијских извјештаја, или који се захтијева законом или прописом. Оквир финансијског извјештавања може бити:

⦁ Оквир фер презентације и

⦁ Оквир усклађености.

Захтјеви који се односе на примјенљиви оквир финансијског извјештавања одређују презентацију, структуру и садржај финансијских извјештаја и све оно што сачињава комплетан сет финансијских извјештаја. У Републици Српској је примјенљиви оквир финансијског извјештавања дефинисан Законом о речуноводству и ревизији Републике Српске као и одговарајућим правилницима за поједине групе субјеката (буџетски корисници, привредна друштва, предузетници и остала правна лица, инвестициони фондови, банке и финансијске институције и сл.) којима се детаљније прописују контни оквир и садржај рачуна у контном оквиру, форма и садржај финансијских извјештаја и друге појединости.