U periodu od 25.9. – 28.9.2019. godine u Moskvi je održan XXIII Kongres Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), na kojem je u ime Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, učestvovala zamjenica glavnog revizora Božana Trninić.

Na Kongresu su razmatrane dvije osnovne teme: Korištenje informacionih tehnologija u kontekstu razvoja javne uprave i Uloga vrhovnih revizijskih institucija u dostizanju ciljeva i definisanih prioriteta, uključujući i ciljeve održivog razvoja.

Kroz panel diskusije, na Kongresu su razmatrana i pitanja makro revizije u vezi sa strateškim izazovima globalne ekonomije i međunarodnog razvoja, kao i pitanjem održivog razvoja u periodu tzv. „Velikog raskola” odnosno mogućih rješenja u skladu sa postojećim tehnologijama i alatima koji su namijenjeni upravljanju u javnom sektoru.

Na Kongresu je prezentovan i proces prevođenja Okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI okvir) u novi okvir tj. klasifikaciju – INTOSAI okvir profesionalnih objavljivanja IFPP koji sadrži tri kategorije: INTOSAI principe, Međunarodne standarde vrhovnih revizijskih institucija i INTOSAI smjernice.
Kongres je završio rad usvajanjem „Moskovske deklaracije” koja tretira pitanja od značaja za status, nezavisnost i nadležnosti vrhovnih revizijskih institucija, te rezultate diskusija na naprijed navedene teme.