Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom ”Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom”. Osnovni cilj ove revizije jeste davanje odgovora na pitanje da li postojeći nivo angažovanih resursa za namjene rehabilitacije i osposobljavanja lica sa invaliditetom, kao i za novčane stimulanse i povrat doprinosa poslodavcima, osigurava povećanje stope zaposlenosti lica sa invaliditetom.

Nalazi ove revizije pokazuju da u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom nije uspostavljen efikasan sistem koji bi rezultirao povećanom zaposlenošću lica sa invaliditetom.
Poslodavci iz javnog sektora nisu činili dovoljno na izvršavanju zakonske obaveze u zapošljavanju lica sa invaliditetom ni u uspostavljanju potrebnih evidencija u tu svrhu. Ostvarena kvota zaposlenosti lica sa invaliditetom kod poslodavaca javnog sektora je značajno ispod definisanog minimalnog zakonskog nivoa i niža je od kvote ostvarene u privatnom sektoru. S obzirom na značajnost broja zaposlenih u ovom sektoru sa jedne strane i na zakonsku obaveznost zapošljavanja za razliku od privatnog sektora sa druge strane, ovo je imalo ključan uticaj na ukupno stanje zaposlenosti lica sa invaliditetom.

U upravljanju raspoloživim sredstvima podsticanja zapošljavanja lica sa invaliditetom nije ostvarena adekvatna struktura oblika podsticanja koja bi osigurala povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i porast kvote iznad zakonom definisanog minimuma. Godišnja struktura finansijske podrške po oblicima podrške nije definisana regulatornim aktima niti programima i finansijskim planovima. U tom smislu nije definisan ni odnos dva njena osnovna dijela, dijela za nova zapošljavanja i dijela za podršku postojećoj zaposlenosti. Posljedica toga jesu nedovoljna i sve manja izdvajanja za nova zapošljavanja, a time izostanak mogućeg rasta broja zaposlenih lica sa invaliditetom. Evidentan visok rast sredstava za povrat doprinosa nije rezultat rasta broja zaposlenih lica sa invaliditetom kao očekivanim kretanjem. Rast povrata doprinosa je ostvaren uz pad broja zaposlenih za koje se vrši povrat, ali uz povećanje pojedinačnog iznosa povrata i povećanja plata.

Kapaciteti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida nisu usmjereni na aktivnosti povećanja zaposlenosti lica s invaliditetom, posebno u javnom sektoru, nego najvećim dijelom na održanje postojećeg, nedovoljno visokog, nivoa zaposlenosti u privatnom sektoru. Nepotpunost, nepravovremenost i nepouzdanost obrazaca o evidenciji zapošljavanja lica sa invaliditetom koje su dostavljali poslodavci nije rezultirala aktivnom komunikacijom sa istima, eventualnim aktiviranjem kaznenih odredbi Zakona niti cjelovitom analizom uzroka istog. Stanje u kojem veliki broj poslodavaca iz javnog sektora nije uopšte zapošljavao lica sa invaliditetom ili nije zapošljavao u definisanoj mjeri i nije o tome izvještavao na propisani način, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje nije razmatrao kao problem niti preduzimao posebne aktivnosti povodom toga. Aktivnosti Fonda su usmjerene najvećim dijelom na aktivnosti podrške poslodavcima privatnog sektora, gdje su mogući rezultati mjereni brojem zapošljavanja lica sa invaliditetom znatno niži, a korišćeni resursi manje efikasni.

U nadzoru i izvještavanju o rezultatima zapošljavanja lica sa invaliditetom institucije sistema nisu osigurale potrebnu efikasnost kroz koordinaciju, preispitivanje postojećih i kreiranje novih mjera i rješenja. Nedostatak potrebnog nivoa koordinacije, usaglašavanja i preispitivanja adekvatnosti postojećih rješenja i praksi je jedan od uzroka navedenog nezadovoljavajućeg stepena zaposlenosti lica sa invaliditetom i nedovoljne informisanosti nadležnih subjekata o tome i takvom stanju. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida uz postojeće nadležnosti ne raspolaže sa instrumentima za mogućnost vršenja promjena. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nisu sagledali ukupan regulatorni okvir i njegov uticaj na navedeno stanje, a što je evidentno po nalazima revizije, niti pokrenuli promjene koje bi rezultirale većim brojem stimulansa za nova zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji učinka nudi preporuke za promjene koje trebaju učiniti subjekti sistema u okviru svojih nadležnosti kako bi se povećala efikasnost i sa raspoloživim resursima i ostvario značajniji rast zaposlenosti lica sa invaliditetom.

Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.