Revizorsko uvjeravanje može biti razumno (u razumnoj mjeri) ili ograničeno. U zavisnosti od revizije i potreba korisnika, uvjeravanje se može iskazivati na dva načina:

⦁ Kroz mišljenja i zaključke koji eksplicitno izražavaju nivo uvjeravanja. (Ovo se odnosi na sve angažmane s potvrdom i određene angažmane sa direktnim izvještavanjem.)

⦁ Kroz druge oblike.

Uvjeravanje u razumnoj mjeri (u kontekstu angažovanja na uvjeravanju uključujući angažovanja na reviziji i kontrolu kvaliteta) predstavlja visok ali ne i apsolutan nivo uvjeravanja. U revizorskom mišljenju u odjeljku “Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja” se između ostalog navodi sljedeće: “Naš cilj je da steknemo razumno uvjeravanje o tome da finansijski izvještaji, kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze uzrokovane prevarom ili greškom, kao i da sačinimo i objavimo revizijski izvještaj, koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija, koja je izvršena u skladu sa ISSAI standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze kada oni postoje.”.