Revizijom finansijskih izvještaja, VRI utvrđuje (i o tome izdaje revizorsko mišljenje) da li finansijski izvještaji istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsko stanje imovine i izvora, uspješnost poslovanja, novčane tokove i izvršenje budžeta, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja. Za provođenje ove vrste revizije neophodno je poznavanje računovodstvenog okvira koji se koristi kod subjekata javnog sektora, uz poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, odgovarajućih standarda za javni sektor, kao i primjenu međunarodnih standarda revizije, odnosno međunarodnih revizijskih standarda za javni sektor. Iako umnogome slično reviziji finansijskih izvještaja u privatnom sektoru, uz korištenje istih ili sličnih principa i koncepata zasnovanih na međunarodnim standardima, revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru ima nešto širi obuhvat po pitanju izvršenja budžeta i objelodanjivanja, odnosno uključuje i procedure, namjene i budžetska ograničenja koja nisu u tom obliku svojstvena privatnom sektoru.