Uobičajeno je da izvještaji revizije u javnom sektoru sadrže i prezentovanje revizijskih nalaza. Oni proizilaze iz analize, procjene i vrednovanja prikupljenih revizijskih dokaza. U izvještaju o finansijskoj reviziji se nalazi koji detaljnije elaboriraju mišljenje glavnog revizora navode iza poglavlja koja sadrže: mišljenje glavnog revizora, rezime preporuka i kriterijume revizije. Forma i sadržaj nalaza revizije nije strogo definisana standardima ili zakonom, tako da ga svaka VRI, radi uporedivosti, taj dio najčešće definiše internim smjernicama, a u skladu sa primjenjenom strukturom okvira finansijskog izvještavanja.

Nalazi revizije učinka se uobičajeno prezentuju iza uvodnog dijela i opisa predmeta revizije, a prije zaključaka revizije učinka, tako da nalazi i zaključci čine jasnu i logično sljedivu cjelinu. Formiranje jednog nalaza revizije učinka pored uobičajenih formalnih elemenata, treba da slijedi strukturu CCCE – Criteria, Condition, Cause and Effect (Kriterijum, Uslov, Uzrok, Efekat). Nalazi ustvari predstavljaju upoređivanje kriterijuma revizije sa stvarnim stanjem – ono „što jeste“ u poređenju sa onim „što bi trebalo da bude “. (detaljnije vidjeti pod: Rezultati u reviziji)