ISSAI 130 Kodeks etike odnosi se na sve one koji rade za ili u ime vrhovne revizijske institucije (VRI). Namjena ISSAI 130 Kodeksa etike je da se vrhovnim revizijskim institucijama i njihovim zaposlenim osigura skup vrijednosti i načela na kojima treba da se bazira njihovo ponašanje u profesionalnoj djelatnosti i, kada je to primjenljivo, u privatnom životu. Osim toga, a prepoznajući specifično okuženje revizije javnog sektora (koje se često razlikuje od revizije privatnog sektora), Kodeks etike nudi dodatne smjernice o tome kako te vrijednosti ugraditi u svakodnevni rad i u konkretne situacije u kojima se VRI može naći. Na etičko ponašanje osoblja utiče i okruženje u kojem rade. Prema tome, ISSAI 130 se bavi odgovornostima VRI u promociji i očuvanju etike i etičkih vrijednosti u svakom aspektu organizacije i njenih aktivnosti. Da bi zadovoljili raznolikost kultura, kao i pravnih i društvenih sistema (kao što su specifična pravila koja se primjenjuju na VRI koje imaju sudske karakteristike), svaka VRI razvija vlastiti etički kodeks i odgovarajući etički sistem kontrola kako bi ga implementirala. Kodeks ISSAI 130 predstavlja temelj za kodeks svake VRI, koji bi trebao da bude najmanje toliko striktan kao i ovaj INTOSAI-ev kodeks.