Finansijski izvještaji prikazuju finansijske efekte transakcija i ostalih događaja kroz njihovo grupisanje u opšte klase u skladu sa njihovim ekonomskim karakteristikama. Takve opšte klase se nazivaju elementi finansijskih izvještaja. Elementi koji su direktno povezani sa odmjeravanjem finansijskog stanja u bilansu stanja su imovina, obaveze i kapital. Elementi koji su direktno povezani sa odmjeravanjem rezultata poslovanja u bilansu uspjeha su prihodi i rashodi. Prezentacija elemenata u bilansu stanja i bilansu uspjeha uključuje proces raščlanjavanja. Na primjer, imovina i obaveze se mogu klasifikovati po njihovoj prirodi ili funkciji u poslovanju entiteta, sa ciljem da se informacije prikažu na način koji je korisnicima najkorisniji za svrhe donošenja ekonomskih odluka. Ovi principi se primjenjuju i na druge izvještaje koji čine dio obaveznog seta finansijskih izvještaja.