Izraz “ekonomski entitet” se u računovodstvenim standardima koristi da definiše, u svrhe finansijskog izvještavanja, grupu entiteta koju sačinjavaju matični entitet i bilo koji kontrolisani entiteti. Drugi izrazi koji se ponekad koriste za označavanje ekonomskog entiteta uključuju “administrativni entitet”, “finansijski entitet”, “konsolidovani entitet” i “grupa”.

Ekonomski entitet nije nužno subjekt čiji je cilj isključivo profit, jer pojam može obuhvatati entitete koji provode i socijalnu politiku i komercijalne ciljeve. Na primjer, može postojati ekonomski entitet javnog sektora koji obuhvata entitete koji obezbjeđuju stambene usluge po cijeni utvrđenoj socijalnom politikom, kao i entitete koji obezbjeđuju stambeni smještaj na tržišnoj osnovi. Ekonomski entiteti sačinjavaju konsolidovane finansijske izvještaje.