Princip ekonomičnosti podrazumijeva držanje troškova na najnižem mogućem nivou. Za postizanje ekonomičnosti, resursi treba da budu na raspolaganju pravovremeno, u odgovarajućoj količini, uz odgovarajući kvalitet i po najboljoj cijeni. Revizija učinka orjentisana na ekonomičnost treba da utvrdi da li se određena aktivnost može realizovati uz manje angažovanih resursa a da se pri tom dobije odgovarajući kvantitet i kvalitet iz te aktivnosti. Revizija ekonomičnosti utvrđuje da li su izabrani najniži troškovi „inputa“ ujedno i najprikladniji za postizanje postavljenog cilja, odnosno da li su izabrani najprihvatljiviji inputi sa kojima se mogu postići rezultati koji su u funkciji postizanja postavljenih ciljeva i usmjerena je na pitanja:

⦁ Da li su nabavljeni potrebni resursi, odgovarajućeg kvantiteta i kvaliteta uz minimalne troškove?
⦁ Da li se resursima upravlja sa vizijom minimalizacije troškova?
⦁ Da li je aktivnost mogla biti osmišljena i provedena na drugačiji način koji će rezultirati manjim troškovima?