Princip efikasnosti podrazumijeva najbolje moguće korišćenje raspoloživih resursa. Efikasnost se bavi odnosom korišćenih resursa i izlaznih vrijednosti ostvarenih u pogledu količine, kvaliteta i rokova. Efikasnost je u osnovi orjentisana na rezultate određene aktivnosti („outpute“) i podrazumijeva da se sa angažovanim „inputima“ iz određene aktivnosti dobije rezultat većeg i boljeg kvantiteta i kvaliteta. Revizijom efikasnosti procjenjuje se da li je postignut optimalan odnos između unesenih („inputa“) i dobijenih rezultata („outputa“).

Revizija efikasnosti se bavi sa dva pitanja, da li je bilo moguće postići iste rezultate uz manje angažovanih resursa ili da li je bilo moguće uz isto angažovanje resursa postići bolje rezultate u pogledu kvantiteta i kvaliteta?