Princip efektivnosti se odnosi na ispunjenje postavljenih ciljeva i postizanje predviđenih razultata. Revizijom efektivnosti provjerava se da li su korištenjem raspoloživih resursa ostvareni postavljeni ciljevi, da li su postignuti rezultati i da li je uočen njihov uticaj, te da li su postignuti rezultati posljedica definisane strategije ili politike, mjera za provođenje strategije/politike i angažovanja resursa kako bi se provele tako utvrđene mjere, ili su oni rezultat drugih okolnosti.

Revizija učinka orjentisana na efikasnost podrazumijeva odgovor na dva osnovna pitanja:

⦁ Da li su ciljevi koji su postavljeni politikom i/ili strategijom ostvareni?

⦁ Da li je ostvarivanje postavljenih ciljeva rezultat utvrđenih politika i/ili strategija, mjera za provođenje tih politika i/ili strategija i upotrebe resursa za njihovu realizaciju?

U reviziji efektivnosti problem može biti postojanje brojnih, nejasnih, neodređenih i na neki način konfliktnih ciljeva izraženih u strategijama, politikama, zakonima i drugim dokumentima organa zakonodavne i izvršne vlasti (programi, projekti, zaključci).