Rizik da postupci revizora u cilju smanjenja revizijskog rizika na prihvatljiv nivo neće rezultirati otkrivanjem pogrešnog iskaza koji postoji i koji bi mogao da bude materijalno značajan, pojedinačno ili zbirno sa drugim pogrešnim iskazima. Naziva se i rizik detekcije ili rizik neotkrivanja.