Angažovanje u kom revizor – praktičar treba da pribavi dovoljno adekvatnih dokaza da bi izrazio zaključak koji za cilj ima povećanje stepena povjerenja drugih korisnika, osim odgovorne strane, o informacijama o predmetnom pitanju (to jest, o ishodu mjerenja ili procjene predmeta prema određenim kriterijumima).
Svako angažovanje na uvjeravanju se klasifikuje na osnovu jedne od dvije sljedeće dimenzije:

1) angažovanje kojim se pruža razumno uvjeravanje i angažovanje kojim se pruža ograničeno uvjeravanje;

2) angažovanje sa potvrdom (angažovanje na potvrđivanju) i direktno angažovanje.