Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je provela reviziju učinka pod nazivom “Funkcionisanje sistema zaštite životne sredine”.Osnovna svrha ove revizije jeste davanje odgovora na pitanje kako funkcioniše sistem zaštite životne sredine, posmatrano kroz primjenu osnovnih upravljačkih mehanizama u institucijama sistema i stepen njihove povezanosti i integrisanosti.

Nalazi ove revizije pokazuju da su u funkcionisanju sistema zaštite životne sredine izraženi problemi odgovarajuće primjene raspoloživih upravljačkih instrumenata i integrisanosti sistema po njegovim elementima.

Planiranje zaštite životne sredine na nivou Republičke uprave je vršeno djelimično, samo za jedan dio elemenata životne sredine i samo u određenim dijelovima ukupno posmatranog perioda 2013-2019. Krajem 2019. godine na republičkom nivou postojala su tri važeća strateška dokumenta iz oblasti zaštite životne sredine a od ukupno posmatranih osam, za koje postoji obaveza donošenja. Od pet strateških dokumenata koja nedostaju za četiri su u toku aktivnosti na njihovoj izradi ili usvajanju.

U najvećem dijelu jedinica lokalne samouprave planirana je zaštita životne sredine ali uz značajno izražene razlike u pristupu i praksama. Manji dio jedinica lokalne samouprave, i to onih većih i ekonomski razvijenijih, donosio je planove zaštite životne sredine kao poseban dokument, a veći dio je strateškom planiranju zaštite životne sredine pristupao u okviru strategija integralnog razvoja. U ovakvom pristupu sektor zaštita životne sredine je jedan od tri sektora planiranog razvoja, uz ekonomski i društveni sektor.

Ispitivanja revizije pokazuju da većini institucija sistema, nadležnih za određeni segment zaštite životne sredine, nisu poznate osnovne informacije o stanju planiranja i planskih dokumenata u toj oblasti, a za koje je nadležna neka druga od institucija povezanih u sistem. Istovremeno odgovori ovih institucija pokazuju da izrada svih strateških planskih akata u jedinstvenom sistemu zaštite životne sredine i redosljed u njihovoj pripremi i donošenju ima značajan ili ključan uticaj na efikasnost i kvalitet izrade svakog pojedinačnog akta, bilo na republičkom ili lokalnom nivou. Pri tome, najveći uticaj na kvalitet i efikasnost izrade strateških dokumenata za pojedine elemente životne sredine ima Strategija zaštite životne sredine, njeno postojanje i njen sadržaj sa definisanim prioritetima u ukupnom sistemu zaštite i oblicima međuuticaja i integrisanosti.

Izvještaje o stanju životne sredine i o realizaciji usvojenih planskih akata u toj oblasti nadležne institucije su podnosile djelimično i povremeno, posmatrano u odnosu na definisani broj izvještaja, njihov sadržaj i rokove za izradu. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u čijoj je nadležnosti integrisanost sistema zaštite životne sredine, vršilo je prikupljanje informacija i njihovu analizu i upućivalo ih na više raznih adresa, u skladu sa zahtjevima, a najčešće u okviru međunarodnih projekata za oblast zaštite životne sredine u Bosni i Hercegovini. Ispitivanja pokazuju da je izostanak prakse izvještavanja Narodne skupštine Republike Srpske bio prisutan kada je pitanju stanje životne sredine u cjelini a i kada je u pitanju zaštita pojedinih elemenata životne sredine, pa i onih za koje se usvajane strategije zaštite. U takvim okolnostima postojala je obaveza Vlade da podnosi izvještaj o realizaciji usvojenih strategija svake tri godine ali ona nije izvršavana u očekivanom obimu i dinamici.

Revizija je zaključila da u sistemu zaštite životne sredine nije osigurana sveobuhvatnost ukupnog planiranja a u donošenju postojećih planskih dokumenata nedostaje primjena hijerarhije, redosljeda i integrisanosti i da postojeći obim i struktura izvještavanja ne osiguravaju jasnu i pouzdanu sliku stanja sistema i ne pružaju potrebnu osnovu za definisanje adekvatnih mjera i prioriteta u cilju poboljšanja stanja.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o reviziji učinka daje preporuke Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarsvo i ekologiju, jedinicama lokalne samouprave i Zavodima nadležnim za ovu oblast, koje je potrebno implementirati kako bi sistem bolje funkcionisao i kako bi time bilo omogućeno postizanje boljih rezultata u zaštiti životne sredine i značajnijeg poboljšanja kvaliteta života građana.
Kompletan izvještaj revizije učinka je dostupan na internet stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.