Биланс

Биланс је ријеч којом се најчешће једним именом назива финансијски извјештај за одређени временски период, при чему тај извјештај одликује тзв. књиговодствена равнотежа. Наиме, таква уравнотеженост је присутна због тога што по принципима двојног књиговодства свака трансакција или догађај утиче на најмање два рачуна (конта) главне књиге рачуна. Како се свака пословна промјена уписује најмање два пута и то на тзв. рачунима активе и пасиве, односно расхода и прихода, тако се – по закључењу једног временског периода – билансирањем све трансакције и догађаји одражавају у финансијским извјештајима – билансима, од којих су најпознатији биланс стања и биланс успјеха.

Биланс стања

Биланс стања је финансијски извјештај о стању (имовине и обавеза) неког пословног субјекта на одређени дан. Као дио комплета финансијских извјештаја према међународним рачуноводственим стандардима (Видјети: IAS, IPSAS) овај извјештај се назива Извјештај о финансијском стању или Извјештај о финансијској позицији, а билансни датум на који се сачињавају редовни финансијски извјештаји код нас је 31. децембар.

Биланс новчаних токова

Видјети: Извјештај о токовима готовине.

Биланс успјеха

Биланс успјеха представља укупне приходе умањене за укупне расходе, искључујући компоненте осталог укупног резултата. Као дио комплета финансијских извјештаја према међународним рачуноводственим стандардима (Видјети: IAS, IPSAS) овај извјештај се назива Извјештај о финансијској успјешности за одређени период. У Републици Српској је Министарство финансија за потребе извјештавања на нивоу одређених јединица власти Правилником о финансијском извјештавању за буџетске кориснике дефинисало обрасце годишњих извјештаја међу којима је и „Биланс успјеха – Извјештај о финансијској успјешности“.

Бруто биланс

Бруто биланс је преглед укупног промета на контима главне књиге у току једног обрачунског периода. Циљ састављања бруто биланса је провјера исправности и усклађености спроведених књижења у дневнику и у главној књизи, с обзиром на принципе двојног књиговодства.

Буџет

Буџет је процјена буџетских средстава и буџетских издатака за једну фискалну годину. Планирана буџетска средства и планирани буџетски издаци морају бити уравнотежени. Буџетска средства чине буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, примици од финансијске имовине и задуживања текуће фискалне године, неутрошена намјенска средства буџетских грантова и трансфера из ранијих периода и суфицит распоређен одлуком надлежног органа, док буџетске издатке чине буџетски расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за финансијску имовину и отплату дугова.

Буџетски систем

Буџетски систем у Републици Српској уређује се Законом о буџетском систему Републике Српске, према којем буџетски систем чине буџет Републике, буџети општина и градова и буџети – финансијски планови фондова. У складу са наведеним законом јединственост буџетског система обезбјеђује се заједничким правним уређењем, јединственом буџетском класификацијом, употребом јединствене буџетске документације за израду буџета Републике, општина, градова и фондова, јединственим системом буџетског рачуноводства, јединственим критеријумима за буџетску контролу и јединственим принципима на којима се заснива буџетски поступак.