Бруто биланс је преглед укупног промета на контима главне књиге у току једног обрачунског периода. Циљ састављања бруто биланса је провјера исправности и усклађености спроведених књижења у дневнику и у главној књизи, с обзиром на принципе двојног књиговодства.