Биланс је ријеч којом се најчешће једним именом назива финансијски извјештај за одређени временски период, при чему тај извјештај одликује тзв. књиговодствена равнотежа. Наиме, таква уравнотеженост је присутна због тога што по принципима двојног књиговодства свака трансакција или догађај утиче на најмање два рачуна (конта) главне књиге рачуна. Како се свака пословна промјена уписује најмање два пута и то на тзв. рачунима активе и пасиве, односно расхода и прихода, тако се – по закључењу једног временског периода – билансирањем све трансакције и догађаји одражавају у финансијским извјештајима – билансима, од којих су најпознатији биланс стања и биланс успјеха.