Биланс успјеха представља укупне приходе умањене за укупне расходе, искључујући компоненте осталог укупног резултата. Као дио комплета финансијских извјештаја према међународним рачуноводственим стандардима (Видјети: IAS, IPSAS) овај извјештај се назива Извјештај о финансијској успјешности за одређени период. У Републици Српској је Министарство финансија за потребе извјештавања на нивоу одређених јединица власти Правилником о финансијском извјештавању за буџетске кориснике дефинисало обрасце годишњих извјештаја међу којима је и „Биланс успјеха – Извјештај о финансијској успјешности“.