Ревизијске технике уз помоћ компјутера

Примјена ревизијских поступака уз коришћење компјутера као ревизијског алата (познате и као CAAT).

Ревизијски доказ

Све информације које је користио ревизор приликом извођења општих и појединачних закључака и закључака на којима заснива мишљење (Видјети: Мишљење ревизора). Ревизијски доказ обухвата информације садржане у рачуноводственим евиденцијама које чине подлогу за састављање финансијских извјештаја, као и остале релевантне информације из евиденција субјекта и изван њега.
За потребе Међународних стандарда ревизије дефинишу се довољност и адекватност доказа. (Видјети: Довољност ревизијских доказа и Адекватност ревизијских доказа.)

Ревизијски докази у ревизији учинка

Ревизијски докази се могу јавити у форми података, информација и докумената. Ревизор треба да прикупи довољне, релевантне и поуздане ревизијске доказе како би испунио циљ ревизије и одговорило на ревизијска питања, како би на основу њих могао формирати налазе, формулисати закључке и препоруке. Врста, природа и карактер предмета ревизије, врста студије и ревизијска питања опредјељују врсту и карактер ревизијских доказа.

Подаци, информације и документи су слични и повезани термини, међутим између њих постоје разлике. Подаци су производ примарног посматрања и представљају основна запажања или чињенице који се прикупљају током ревизије и могу представљати доказ. Подаци се у принципу обрађују и трансформишу у информације који су квалитативно нови докази. Подаци се могу трансформисати у информације од стране субјеката ревизије и од стране ревизора. Документи су ревизијски докази који садрже податке и информације као примарне ревизијске доказе.

Веза између различитих врста ревизијских доказа и различитих метода прикупљања података

Ревизијски докази Методе прикупљања података
  ИзјавеИнтервјуи Анкете, упитници
Фокус групе
Појединачне писане изјаве
  Документарни доказиПреглед документације
Преглед досјеа
Кориштење постојећих статистика
Кориштење постојећих база података
  Физички доказиОпажања/посматрање
Инспекција објеката или процеса (нпр. провјера контрола)
Експерименти  (поновно извођење, симулације и сл.)
    Аналитички доказиМетода прикупљања квантитативних података
ДЕА анализа ( Дата енвелопмент Аналyсис)
Регресиона анализа, израчуни, упоређивање, раздвајање информација на компоненте

Ревизијски докази и етика

Током процеса ревизије, ревизор може доћи до осјетљивих и повјерљивих информација. Осјетљиве информације могу укључивати мишљења особља о њиховом менаџменту или мишљења о политичкој ситуацији у друштву. Откривање извора таквих информација могло би бити неповољно за оне који су дали те информације.

У неким ситуацијама, информације неће бити могуће користити као ревизијске доказе уколико се не може открити извор информација. То може бити случај у ситуацијама гдје се интервјуишу консултанти специјалисти. Исто тако могуће су и ситуације гдје је извор информација толико очигледан да је немогуће задржати анонимност. У свим овим ситуацијама ревизор мора балансирати између вриједности за ревизију да се открије извор информација и штете коју то може проузроковати откривањем извора информација. Ревизор би требао информисати особу која даје информације о томе како ће та информација бити искориштена, да ли ће извор информација бити откривен, итд.

Ревизијски досије или ревизијски фајл

Једна или више фасцикли (фајлова, фолдера) или других медија за складиштење података, у физичком или електронском облику, које садрже евиденције који чине ревизијску документацију за конкретан ревизијски ангажман.

Ревизијски поступци

Видјети: Врсте ревизијских поступака.

Ревизијски проблем

Јасно дефинисање и формулисање ревизорског проблема један је од комплекснијих задатака ревизије учинка. Дефинисани проблем у друштву није уједно и ревизорски проблем. Током предстудије, ревизорски тим треба да установи корелацију између проблема у друштву и одређених недостатака у јавном сектору. Уколико се та корелација може успоставити, такви недостаци могу предмет испитивања ревизије учинка и представљају ревизорски проблем.

Примјер: учесталост поплава или пожара може бити друштвени проблем. Учесталост поплава или пожара није истовремено и ревизијски проблем. Како би се овај проблем описао, потребно је прикупити податке којима се описује колико често долази до поплава или пожара, у којим регијама, какви су трендови и промјене током одређеног временског периода, и сл. Предмет ревизије у овом случају представљале би активности институција усмјерене на смањење ризика од поплава или пожара. Како би се објасниле посљедице по друштво, потребно је прикупити и презентовати податке о томе колике су штете за пословне и стамбене објекте, објекте инфраструктуре, пољопривредно земљиште, шуме, да ли има посљедица по живот и здравље људи и како се оне манифестују и слично. На овај начин, истичу се и мотиви због којих је потребно обавити ревизију у датој области.

Ревизијски ризик

Ризик да извјештај о ревизији или, тачније, мишљење или закључак ревизора неће бити примјерни с обзиром на околности предметне ревизије. У ревизији финансијских извјештаја то је ризик да ће ревизор дати неодговарајуће мишљење када у финансијским извјештајима постоје материјално погрешни искази. Ревизијски ризик је функција ризика материјално погрешних исказа и ризика неоткривања (детекциони).

Ризик материјално значајног погрешног исказа представља ризик да финансијски извјештаји прије ревизије садрже материјално значајне погрешне исказе, а овај ризик се састоји из двије компонете: инхерентног и контролног ризика. Тако је ревизијски ризик резултат инхерентног, контролног и детекционог ризика.

Видјети под: Инхерентни ризик; Контролни ризик; Детекциони ризик.)

Ревизијски ризик у ревизији учинка

У ревизији учинка ревизијски ризик се дефинише као могућност да ревизорски налази, закључци и препоруке могу бити непримјерени или непотпуни, као резултат фактора као што су: недовољност или непримјерености доказа, неадекватност процеса ревизије или намјерни пропусти или заваравајуће информације због погрешног тумачења или преваре. Рјешавање ревизијског ризика инкорпорирано је у цијели процес и методологију ревизије учинка, а ревизор је дужан да активно управља ревизијским ризиком, како би се избјегло извођење нетачних или непотпуних ревизијских налаза, закључака и препорука, пружање неуравнотежених информација или неуспијех да се оствари додата вриједност.

Ревизијско узорковање

Видјети под: Узорковање.