Ризик да извјештај о ревизији или, тачније, мишљење или закључак ревизора неће бити примјерни с обзиром на околности предметне ревизије. У ревизији финансијских извјештаја то је ризик да ће ревизор дати неодговарајуће мишљење када у финансијским извјештајима постоје материјално погрешни искази. Ревизијски ризик је функција ризика материјално погрешних исказа и ризика неоткривања (детекциони).

Ризик материјално значајног погрешног исказа представља ризик да финансијски извјештаји прије ревизије садрже материјално значајне погрешне исказе, а овај ризик се састоји из двије компонете: инхерентног и контролног ризика. Тако је ревизијски ризик резултат инхерентног, контролног и детекционог ризика.

Видјети под: Инхерентни ризик; Контролни ризик; Детекциони ризик.)