Све информације које је користио ревизор приликом извођења општих и појединачних закључака и закључака на којима заснива мишљење (Видјети: Мишљење ревизора). Ревизијски доказ обухвата информације садржане у рачуноводственим евиденцијама које чине подлогу за састављање финансијских извјештаја, као и остале релевантне информације из евиденција субјекта и изван њега.
За потребе Међународних стандарда ревизије дефинишу се довољност и адекватност доказа. (Видјети: Довољност ревизијских доказа и Адекватност ревизијских доказа.)