Ризик неоткривања или ризик детекције

Видјети: Детекциони ризик.

Ризик од материјално (значајног) погрешног исказа

Ризик карактеристичан за финансијску ревизију, а односи се на то да финансијски извјештаји садрже материјално значајне погрешне исказе и/или да информације о предметном питању материјално погрешно исказане прије ангажовања (ревизије) и овај ризик се састоји из двије компонете: инхерентног и контролног ризика. (Видјети: Инхерентни ризик; Контролни ризик)

Ризик од материјално погрешног исказа (или значајног погрешног приказивања) постоји тамо гдје постоји разумна могућност да се погрешно приказивање догоди (фактор вјероватноће) и да буде материјално значајно ако би се догодило (фактор величине).

Руководство

Једно или више лица која имају извршну одговорност за пословање субјекта ревизије. Претпоставка која се односи на одговорност руководства, а на којој се заснива спровођење ревизије је да руководство (и, гдје је то случај, лица овлашћена за управљање) прихватају и разумију да имају сљедеће одговорности које су кључне за провођење ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, а то су:

а) одговорност за припрему финансијских извјештаја у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања;

б) одговорност за интерну контролу за коју руководство одреди да је неопходна за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално погрешне исказе настале грешком или усљед криминалне радње и

ц) одговорност да омогући ревизору приступ свим информацијама за које руководство зна да су релевантне (што укључује евиденције, документацију и остале податке), све додатне информације које ревизор може да затражи од руководства за потребе ревизије и неограничен приступ лицима од којих је по мишљену ревизора неопходно прибавити ревизијске доказе.

За цјеловиту информацију видјети и под: Лица овлашћена за управљање.