Једно или више лица која имају извршну одговорност за пословање субјекта ревизије. Претпоставка која се односи на одговорност руководства, а на којој се заснива спровођење ревизије је да руководство (и, гдје је то случај, лица овлашћена за управљање) прихватају и разумију да имају сљедеће одговорности које су кључне за провођење ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, а то су:

а) одговорност за припрему финансијских извјештаја у складу са примјенљивим оквиром финансијског извјештавања;

б) одговорност за интерну контролу за коју руководство одреди да је неопходна за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално погрешне исказе настале грешком или усљед криминалне радње и

ц) одговорност да омогући ревизору приступ свим информацијама за које руководство зна да су релевантне (што укључује евиденције, документацију и остале податке), све додатне информације које ревизор може да затражи од руководства за потребе ревизије и неограничен приступ лицима од којих је по мишљену ревизора неопходно прибавити ревизијске доказе.

За цјеловиту информацију видјети и под: Лица овлашћена за управљање.