Јасно дефинисање и формулисање ревизорског проблема један је од комплекснијих задатака ревизије учинка. Дефинисани проблем у друштву није уједно и ревизорски проблем. Током предстудије, ревизорски тим треба да установи корелацију између проблема у друштву и одређених недостатака у јавном сектору. Уколико се та корелација може успоставити, такви недостаци могу предмет испитивања ревизије учинка и представљају ревизорски проблем.

Примјер: учесталост поплава или пожара може бити друштвени проблем. Учесталост поплава или пожара није истовремено и ревизијски проблем. Како би се овај проблем описао, потребно је прикупити податке којима се описује колико често долази до поплава или пожара, у којим регијама, какви су трендови и промјене током одређеног временског периода, и сл. Предмет ревизије у овом случају представљале би активности институција усмјерене на смањење ризика од поплава или пожара. Како би се објасниле посљедице по друштво, потребно је прикупити и презентовати податке о томе колике су штете за пословне и стамбене објекте, објекте инфраструктуре, пољопривредно земљиште, шуме, да ли има посљедица по живот и здравље људи и како се оне манифестују и слично. На овај начин, истичу се и мотиви због којих је потребно обавити ревизију у датој области.