Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 664 извјештаја
Страна 3 од 67
Објављено: 05. 12. 2023.
Ревидирани период: 2019

Електро - Бијељина а.д.

Закључак са резервом о провођењу препорука

Врста ангажмана: Преглед провођења препорука финансијске ревизије

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 20. 11. 2023.
Ревидирани период: Више година

Функционисање система за управљање комуналним отпадом

Управљање отпадом је дјелатност од општег интереса, што подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима. У систему за управљање комуналним отпадом надлежности и одговорности имају бројне институције, организације и појединци.
Главна служба за ревизију провела је ревизију учинка под називом „Функционисање система за управљање комуналним отпадом “ с циљем да унаприједи постојећи систем. Резултати ревизије показују да постојећи систем за управљање комуналним отпадом не обезбјеђује ефикасно управљање комуналним отпадом.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 09. 11. 2023.
Ревидирани период: Више година

Управљање туристичким организацијама

Туристичке организације прeдстaвљajу jaвнe устaнoвe кoje je oснoвaлa Република Српска или јединице локалне самоуправе, a кoje oбaвљajу jaвну службу у oблaсти прoмoциje и унaпрeђивaњa туризмa првенствено рaди oбaвљaњa пoслoвa прoмoциje туристичкoг прoизвoдa, пoдстицaњa и унaпрeђивaњa рaзвoja пoстojeћeг и нoвoг туристичкoг прoизвoдa и унaпрeђивaњa oпштих услoвa бoрaвкa туристa и пружaњa инфoрмaциja туристимa.

Проведена ревизија је показала да се туристичким организацијама не управља на ефикасан начин, што онемогућава да промоција туризма оствари значајније резултате, те да у складу с тим постоји потреба за унапређењем промоције туризма у Републици Српској.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 07. 11. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Шамац

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 03. 11. 2023.
Ревидирани период: 2022

Јавно комунално предузеће Градско гробље д.о.о. Бијељина

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 03. 11. 2023.
Ревидирани период: 2022

Комунално а.д. Требиње

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Остали ентитети јавног сектора

Објављено: 03. 11. 2023.
Ревидирани период: 2022

Град Зворник

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 31. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Петрово

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 26. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Љубиње

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 26. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Власеница

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Страна 3 од 67