Напомена

Приступ извјештајима о ревизији који су објављени прије 01.01.2017. године је омогућен на упит. Потребно је послати захтјев за доставу података на е-маил: revizija@gsr-rs.org

Линк: Листа ревизија проведених прије 01.01.2017.
Пронађено: 717 извјештаја
Страна 10 од 72
Објављено: 25. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Котор Варош

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 25. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Дом здравља Др Стојана и Љубица, Рудо

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 25. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Осмаци

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Објављено: 25. 10. 2023.
Ревидирани период: 2022

Јавно комунално предузеће Соколац

Негативно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавна предузећа

Објављено: 16. 10. 2023.
Ревидирани период: Више година

Управљање залихама лијекова у домовима здравља Републике Српске

Управљање залихама лијекова је веома важан аспект здравственог менаџмента, односно управљања јавним здравственим установама, јер од успјеха овог управљачког сегмента, зависи успјешност, квалитет и сигурност здравствене заштите, те се своди на оптимизацију обима и структуре залиха уз намјенско и рационално трошење расположивих средстава у здравственом систему. Проведена ревизија је показала дa на нивоу здравственог система и домова здравља нису у потпуности успостављене претпоставке и предуслови за успјешно управљање залихама лијекова, те да у складу с тим постоји потреба за унапрјеђењем овог управљачког сегмента унутар здравственог система Републике Српске.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 04. 10. 2023.
Ревидирани период: Више година

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ”Техничко опремање ватрогасних јединица”

Накнадни преглед показује да су институције обухваћене накнадним прегледом, у складу са својим надлежностима, предузимале мјере и активности на провођењу препорука и оствариле одређене резултате у техничком опремању ватрогасних јединица. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од осам датих препорука пет препорука дјелимично проведено, за једну препоруку је провођење у току, а двије препоруке нису проведене.

Врста ангажмана: Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 03. 10. 2023.
Ревидирани период: Више година

Функционисање заштите потрошача

Заштита потрошача је област од јавног интереса и као таква представља основ ефикасног, конкурентног и праведног друштва, уређеног тржишта, систем вриједности који обезбјеђује заштиту права, безбједност и здравље потрошача. Област заштите потрошача је комплексна и уређена различитим законима те су права и интереси потрошача у надлежности већег броја институција на различитим нивоима организовања.

Проведена ревизија је показала да је у посматраном периоду унаприjеђена заштита потрошача, али да она, због потешкоћа у имплементацији регулаторног оквира и недовољно искоришћених институционалних и организационих механизама заштите потрошача, не функционише на начин којим би се у потпуности обезбиједила ефикасна и ефективна заштита потрошача на цјелокупном простору Републике Српске.

Врста ангажмана: Ревизија учинка

Врста субјекта: Више субјеката

Објављено: 07. 08. 2023.
Ревидирани период: 2022

Болница Зворник

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јавне установе

Објављено: 04. 08. 2023.
Ревидирани период: 2022

Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Корисници прихода буџета Републике Српске

Објављено: 31. 07. 2023.
Ревидирани период: 2022

Општина Модрича

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

Врста ангажмана: Финансијска ревизија

Врста субјекта: Јединице локалне самоуправе

Страна 10 од 72