Ревизија учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске"    
  

16.08.2019.

Ревизија учинка ''Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске и утицај на функционисање јавних здравствених установа, као и пружање здравствених услуга, те да се на основу испитивања понуде препоруке чија имплементација од стране надлежних институција може унаприједити успјешност јавних набавки у здравству Републике Српске.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
21.08.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
16.08.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
16.08.2019

Проведена ревизија је показала да се централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске у претходном периоду није управљало у складу са принципима економичности, ефикасности и ефективности, што је имало утицај на остваривање основних принципа здравствене заштите у Републици Српској.
Централизоване јавне набавке у здравству Републике Српске се проводе у условима непостојања адекватних претпоставки правне, организационе и управљачке природе, неусклађеног и неповезаног процеса планирања, неблаговременог покретања, недовољно постигнуте конкуренције и успјешности поступака централизованих јавних набавки, а што се одразило на снабдијевање јавних здравствених установа лијековима и медицинским средствима.

 
16.08.2019

Ревизија учинка је показала да надлежне институције нису оствариле потребан и могући ниво ефикасности у управљању средствима посебних намјена за шуме.
У складу са одлукама о усвајању буџета Републике Српске, за финансирање послова и активности у области шумарства користио се дио прикупљених средстава посебних намјена за шуме. Нејасан и некомплетан стратешки, плански и регулаторни оквир, изостанак јасних и на дугорочном основу утврђених приоритета и критеријума за расподјелу средстава посебних намјена за шуме, неадекватано праћење, надзор и извјештавање о њиховом утрошку су утицали на ефикасност у управљању овим средствима.

 
16.08.2019

У области професионалне рехабилитације и запошљавања лица са инвалидитетом није успостављен ефикасан систем који би резултирао повећаном запосленошћу лица са инвалидитетом.
Испитивања ревизије су показала да послодавци из јавног сектора, нису чинили довољно на извршавању законске обавезе у запошљавању лица са инвалидитетом ни у успостављању потребних евиденција у ту сврху. У управљању расположивим средствима подстицања запошљавања лица са инвалидитетом није остварена адекватна структура облика подстицања која би осигурала повећање запослености лица са инвалидитетом и пораст квоте изнад законом дефинисаног минимума. Капацитети Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида нису усмјерени на активности повећања запослености лица с инвалидитетом, посебно у јавном сектору, него највећим дијелом на одржање постојећег, недовољно високог, нивоа запослености у приватном сектору.

 
Новости
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и
 
30.04.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове