Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ”Управљање јавном расвјетом у Републици Српској”. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других надлежних институција у управљању јавном расвјетом доприносе унапређењу функционалности јавне расвјете и смањењу трошкова јавне расвјете.

Налази ове ревизије показују да у управљању јавном расвјетом није, у довољној мјери, успостављен ефикасан систем који би омогућио повећање функционалности и смањење трошкова јавне расвјете.

Јединице локалне самоуправе нису створиле потребне претпоставке за ефикасано управљање јавном расвјетом које би било у функцији смањења трошкова јавне расвјете и повећања њене функционалности. Мали број јединица локалне самоуправе прати и проводи анализе потрошње и трошкова електричне енергије и карактеристика и функционалности јавне расвјете, како би у складу са тим предузимале одређене мјере и активности на плану смањења потрошње и трошкова електричне енергије.

Посматрани период карактерише раст потрошње и трошкова елeктричне енергије, као и пораст укупних издатака за јавну расвјету уз истовремено ширење мреже јавне расвјете. Већи број јединица локалне самоуправе карактерише повећање трошкова електричне енергије. Међутим, један број јединица локалне сaмоуправе карактерише смањење потрошње и трошкова електричне енергије што је примарно резултат предузетих мјера приликом изградње, реконструкције и инвестиционог одржавања јавне расвјете, промјене структуре расвјетних тијела и/или промјена у начину регулисања рада јавне расвјете.
У јединицама локалне самоуправе није успостављено организовано праћење исправности функционисања јавне расвјете и предузимање мјера на отклањању утврђених недостатака у циљу повећања њене функционалности. Функционисање јавне расвјете повезано је и са поступцима и процедурама јавних набавки, уговарањем послова и провођењем надзора над извођењем радова на одржавању јавне расвјете, који утичу на правовременост и квалитет извођења радова, а тиме и на квалитет функционисања јавне расвјете. Непостојање потребних анализа и стварног стручног надзора на терену представља препреку за економично и функционално управљање јавном расвјетом.

Проведене мјере и активности у појединим јединицама локалне самоуправе показују да је организованим и планским приступом изградњи, реконструкцији и одржавању јавне расвјете могуће постићи успјешније функционисање јавне расвјете. Јединице локалне самоуправе које су провеле активности на модернизацији цјелокупне мреже јавне расвјете или њеног великог дијела оствариле су значајне уштеде у потрошњи електричне енергије и практично да више немају трошкова текућег одржавања или су исте свели на минимум.
Комуникација и координација активности између јединица локалне самоуправе и републичких институција није у потпуности на нивоу који је у функцији успјешног управљања јавном расвјетом. Постојећи правни оквир који се односи на енергетску ефикасност, а посебно на финансирање енергетске ефикасности, не омогућава у потпуности јединицама локалне самоуправе имплементацију посебних начина финансирања и реализације пројеката изградње, реконструкције и инвестиционог одржавања јавне расвјете по принципу јавно-приватног партнерства.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у извјештају о ревизији учинка нуди препоруке за промјене које је потребно чинити у управљању јавном расвјетом како би се осигурало повећање функционалности и смањили трошкови јавне расвјете.

Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.