Главна служба за ревизију је обавезна да у свом раду примјењује INTOSAI стандарде ревизије и стандарде Међународне федерације рачуновођа (IFAC).

Примјену INTOSAI стандарда ревизије и стандарда Међународне федерације рачуновођа (IFAC) у свом раду, Главна служба за ревизију обезбиједила је, како и закон прописује, путем доношења интерних аката неопходних за примјену стандарда, и то:

  • Методологија за финансијску ревизију број 01/0109-226/15 од 05.06.2015. године, 01/0109-370/17 од 29.09.2017. године и 01/0109-220/20 од 10.03.2020. године,
  • Методологија за ревизију учинка број 01/0109-226 од 05.06.2015. године и 01/0109-270/20 од 8.5.2020. године,
  • Методологија за контролу квалитета број 01/0109-226/15 од 05.06.2015. године и 01/0109-172/20 од 13.02.2020. године.

као и других упутстава, смјерница и инструкција.